Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program LIFE

Gmina Rudniki jako współbeneficjent realizuje projekt LIFE AQP pn. ,,Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL.

Projekt LIFE AQP jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Okres realizacji projektu: od października 2020 r. do września 2022 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

 1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
 2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
 3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
 4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
 5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających    z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
 6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

W ramach realizowanego Projektu w Urzędzie Gminy w Rudnikach, jak również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, pracują Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza (POP), którzy uczęszczają na przygotowane przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe dotyczące ochrony powietrza. Poprzez pogłębienie wiedzy m.in. nt. emisji zanieczyszczeń, inwentaryzacji budynków oraz sposobów zmiany ogrzewania mogą skutecznie doradzać mieszańcom m.in. w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ogrzewania.

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami gminy o charakterze edukacyjno-informacyjnym mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia oraz dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.

1a-1.jpeg

Spotkanie z mieszkańcami – 21.12.2021 r. Rudniki

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Gminy – 15.03.2022 r. Rudniki

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Gminy – 22.03.2022 r. Dalachów

Spotkanie z mieszkańcami – 23.03.2022 r. Cieciułów

Spotkanie z mieszkańcami – 07.04.2022 r. Julianpol

Spotkanie z mieszkańcami – 27.04.2022 r. Żytniów

Spotkanie z mieszkańcami – 18.05.2022 r. Dalachów

Wersja XML