Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
DO 29 KWIETNIA 2022 ROKU !!!

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  RUDNIKI

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki w 2022 roku

 

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rudniki w 2022 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Rudniki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!! 

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 23.02.2022 r. do 29.04.2022 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, sekretariat (I piętro).

Formularz wniosku możliwy do pobrania w urzędzie oraz na dole strony.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania: sierpień 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 25

 /-/ Grzegorz Domański
 Wójt Gminy Rudniki

Załączniki:

PDFFormularz wniosku.pdf (12,22MB)
PDFWniosek Azbest - WZÓR.pdf (14,47MB)

 


 

Wersja XML