Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki zaprasza osoby zainteresowane świadczeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania na umowę zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach dla niepełnosprawnego dziecka 12 godzin w miesiącu.

1.      Świadczenie usług specjalistycznych  na umowę zlecenia w zakresie:

-          uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-          kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania.

Obszar działania: Gmina Rudniki. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania dziecka.

2. Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Osoba zgłaszająca się musi posiadać:

- obywatelstwo polskie,

- kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej półroczny staż w jednej
z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym,

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

e) zakładzie rehabilitacji,

f) innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2)      kształtowania nawyków celowej aktywności,

3)      prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby chętne do świadczenia usług specjalistycznych proszone są o zgłoszenie swoich kandydatur do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, tel. 34/3595072 wew. 33, e-mail gops@rudniki.pl

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach

Wersja XML