Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla Przedskiębiorców

Przypomnienie o konieczności dokonania wpłaty III raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 30 września br. mija termin dokonywania wpłat III raty opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania w/w opłaty w ustalonym terminie, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Płatności można dokonać w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział w Radłowie numer  25 8909 1045 0050 0500 1661 0004 z uwzględnieniem w tytule zapłaty adresu placówki oraz okresu, za który dokonano opłaty (III rata 2021r).

Wersja XML