Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki opłat i harmonogram wywozu odpadów w 2021 r.

Brak opisu obrazka

Szanowni Mieszkańcy,

Od nowego roku będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców.

Nowelizacja ustawy narzuciła obowiązek dodatkowej zbiórki odpadów zmieszanych (z czarnego pojemnika), która w okresie od kwietnia do października każdego roku będzie odbywać się dwa razy w miesiącu. Dodatkowo rozszerzono także katalog odpadów odbieranych w PSZOK, co łącznie powoduje wzrost kosztów usługi odbioru odpadów.

Wzrost cen w gospodarce śmieciowej spowodowany jest jednak przede wszystkim  wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadów na instalacji w Kluczborku (gdzie zostają przywożone odpady z terenu gminy). Na przestrzeni ostatnich lat, ta opłata marszałkowska wzrosła
ze 120,76 zł/tonę w 2017r.
do kwoty 270,00 zł/tonę w 2020r. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen jest brak odbiorców surowców wtórnych, ustawowy wzrost płacy minimalnej i ciągle zwiększająca się ilość odpadów.

Nasza gmina, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, musi zmierzyć się z tymi problemami. Należy tutaj zaznaczyć, że gmina nie zarabia na śmieciach, a jedynie jest pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców. Gmina nie może również przeznaczyć środków z budżetu własnego na pokrycie kosztów zagospodarowywania odpadów,  gdyż nie ma takiego umocowania prawnego.  

Z pobieranych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów (tych  odebranych od mieszkańców a także tych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), koszty administracyjne systemu i koszty opłaty marszałkowskiej. Wynika z tego prosta zależność: im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania, tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy.

Dotychczasowe ceny były dużo niższe od średnich cen w podobnych samorządach na terenie kraju. Utrzymanie tych cen przez cały 2020 rok było możliwe tylko dzięki negocjacjom prowadzonym w trakcie roku z firmą, która obsługuje Gminę Rudniki.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 października 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki w wysokości:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 56 zł,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 108 zł,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 156 zł,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 200 zł,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 240 zł,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 276 zł,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 308 zł.

Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zawiadomienie o wysokości nowej stawki opłat będzie umieszczone w książeczce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie dostarczona do każdego domu poprzez sołtysa bądź inną osobę wyznaczoną przez gminę. Opłaty z tego tytułu należy uiszczać na dotychczasowych zasadach, tj. do końca każdego miesiąca.

Nadmieniamy, że do segregowania odpadów jesteśmy zobowiązani przepisami ustawowymi. Gmina sporządza coroczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których wykazuje osiągnięte współczynniki w zakresie recyklingu odpadów oraz w ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML