Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia

Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed systemem kształcenia nowe wymagania. Wszystko wokół idzie do przodu i ulega zmianom, zarówno w gospodarce jak i w społeczeństwie. Oczekiwania wobec absolwentów szkół, a następnie wymagania pracodawców, zmieniają się tak szybko, że nikt nie jest w stanie określić jak będzie zmieniał się rynek pracy? Jakich  umiejętności będą wymagać od naszych dzieci przyszli pracodawcy? Jakimi narzędziami będą posługiwać się w swojej pracy?

Jedno jest pewne: podstawą rozwoju jest wiedza. Nabywamy ją od najmłodszych lat i wykorzystujemy w codziennym życiu.
Intensywność zmieniającego się świata wymusza konieczność ciągłego uczenia się i rozwijania nabytych kompetencji. Pozwoli to młodzieży przystosować się do rynku pracy, a także w sposób skuteczny i satysfakcjonujący uczestniczyć w dorosłym życiu (zawodowym, społecznym i osobistym).

Na kompetencje kluczowe zwrócił już uwagę w 2006r Parlament Europejski, w którego zaleceniu można przeczytać, że: „Każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich zmian. [...]”
Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia, a są nimi:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. porozumiewanie się w językach obcych;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4. kompetencje informatyczne;

5. umiejętność uczenia się;

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. świadomość i ekspresja kulturalna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego świata, jeszcze w ubiegłym roku, Gmina Rudniki wraz z wieloma innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa opolskiego przystąpiła do bezpłatnego projektu, pod nazwą „Vulcan kompetencji w opolskich samorządach”, realizowanym pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt ten zapoznaje samorządy z ideą kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem procesowego doskonalenia nauczycieli, ukierunkowanego na kształcenie kompetencji kluczowych uczniów.

Zgodnie z założeniami, wspomaganie jest adresowane i ukierunkowane na szkołę, ma pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów, ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby. Proces ten jest długofalową formą pomocy.

Następstwem przystąpienia do projektu jest dokonanie rzetelnej analizy i w efekcie tego dokonanie oceny aktualnego stanu oświaty w naszej gminie, z uwzględnieniem posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych. będzie to możliwie przy jednoczesnym udziale wszystkich zainteresowanych stron, tj: Urzędu Gminy, dyrektorów i nauczycieli naszych placówek oświatowych, rodziców a także uczniów.

W ramach całego projektu przewidziane są szkolenia i doradztwo specjalistów, a także nawiązanie sieci współpracy dla JST, aby w efekcie opracować Plan Rozwoju Oświaty w Gminie Rudniki, uwzględniający wdrożenie procesowego wspomagania.

Podsumowując, pragniemy nadmienić, iż dany projekt był już realizowany z powodzeniem w  poprzednich latach w innych województwach, a obecnie prowadzony jest także w województwie warmińsko-mazurskim.

Zachęcamy do zgłębiania wiedzy nt. możliwości rozwijania kompetencji  kluczowych, dzielenia się swoimi uwagami, a przede wszystkim do udziału w debacie oświatowej, która jest elementem realizacji projektu i planowana pod koniec wiosny.

Już dziś serdecznie zapraszamy na nią wszystkich tych, którym zależy na rozwoju naszych szkół.

1.jpeg

2.jpeg

Wersja XML