Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy, że w dniu 26 marca 2020 roku (czwartek)  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok   – projekt uchwały Nr XVII/128/2020;

b/ w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” – projekt uchwały Nr XVII/129/2020;

c/ w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „ Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt uchwały Nr XVII/130/2020;

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XVII/131/2020;

e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt uchwały Nr XVII/132/2020;

f/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2020 – projekt uchwały Nr XVII/133/2020;

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML