Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

Rudniki, 2019-02-20

OŚZP .6733.6.2019                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek

 

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

 

zostało wszczęte w dniu 13.02.2019 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

 

budowie ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia oraz wymianie słupa średniego napięcia w miejscowości Jaworzno na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 822, 837, 821a, 821, 565, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

           WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

Wersja XML