Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

zdj.jpeg

zdj1.jpeg

 

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I ZAPLANUJ
SWOJĄ PRZYSZŁOŚC!

Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

 

- osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracując, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

   

Wydział Inormacji, Promocji i Pomocy Technicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45 – 315 Opole

Tel. 77 44 16 754

email: u.pyka@wup.opole.pl

                                                                                                                                                                                               

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

Wersja XML