Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL DO MIESZKAŃCÓW

              Brak opisu obrazka              

APEL  DO MIESZKAŃCÓW

 

Wójt Gminy Rudniki zwraca się z prośbą do mieszańców gminy o czujność w każdym przypadku znęcania się lub nieludzkiego traktowania zwierząt
i zgłaszanie takich przypadków
do Urzędu Gminy, tel. 34 3595 072 wew. 25

            W ostatnim czasie w naszej gminie kwestia poszanowania praw zwierząt jest obecna w świadomości społecznej, głównie za sprawą dwóch nagłośnionych spraw, które dowodzą, że ludzie nie są obojętni na cierpienie zwierząt!

            Informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, które współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

          Zgodnie z przepisami, na skutek ewidentnych przejawów znęcania zwierzę może być odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i przekazane schronisku dla zwierząt, wybranemu gospodarstwu rolnemu lub ogrodowi zoologicznemu. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej ma prawo odebrać zwierzę zawiadamiając przy tym odpowiednie organy administracyjne.

          W myśl ustawy o ochronie zwierząt kto zabija, uśmierca zwierzę, dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów lub znęca się nad nim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

          Kwestia właściwego postępowania ze zwierzętami jest ważna z punktu widzenia etycznego, wychowawczego, ekonomicznego i prawnego. Humanitarne traktowanie zwierząt przekłada się na stosunek człowieka do innych istot żywych. Jest związane z moralnością nie tylko jednostek, ale i całych grup społecznych. Brak wrażliwości na cierpienie zwierząt prowadzi do brutalizacji życia i w przyszłości może przenieść się na podobne traktowanie ludzi.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Apeluję o traktowanie zwierząt z godnością, a w przypadku ludzkiego zaniedbania lub nieodpowiedzialności o zgłaszanie takich przypadków do urzędu gminy.

 

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML