Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Rudniki

Przedmiotem przetargu jest garaż objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.14.2018 z dnia 31.01.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Termin przetargu 30 maja 2018 r. godz. 1000

Do przetargu wystawia się niżej wymieniony garaż położony w Mirowszczyźnie nr 43, na działce nr 211/1, k.m. 1, Kw. nr OP1L/00028900/3

garaż nr IV o pow. 12,45 m2, cena wywoławcza – 60,00 zł

Cena wywoławcza – miesięczny czynsz netto, wadium – 10 % ceny wywoławczej,

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł,

z przeznaczeniem do przechowywania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego..

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 28 maja 2018 roku z dopiskiem: wadium za najem garażu Nr IV położonego w Mirowszczyźnie.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML