Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach

Gmina Rudniki w 2017 roku w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach”. Inwestycję dofinansowano z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów co stanowi kwotę 367 416,24zł. Całkowite wydatki projektu wyniosły 734 822,48zł.

Przebudowa obejmowała drogi o łącznej długości 1,017km. Elementy pasa drogowego przed inwestycją posiadały liczne nierówności, ubytki, wykruszenia krawężników.

W wyniku przebudowy podniesiono parametry techniczno – użytkowe dróg. Wykonano ścieżki rowerowe szerokości 1,5m i 2,0m o długości 805mb z kostki brukowej. Wymieniono krawężniki. Poprawiono odwodnienie drogi poprzez zabudowę dodatkowych wpustów drogowych korytek ściekowych, odmulono rowy, umocniono skarpy rowów płytami ażurowymi.

Na całej długości jezdni wykonano warstwy wyrównawcze i nowe nawierzchnie jezdni szerokości 5,0m. Przebudowano zjazdy z kostki brukowej i z kruszyw łamanych. Wyplantowano pobocza gruntowe i z kruszyw łamanych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej obejmujące wykonanie przejścia pieszo - rowerowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano oświetlenie przejścia.

Wersja XML