Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 122 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2010r.z późn.zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r., Nr 244,  poz.1626 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017r., poz.1644);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz.391);
 6. Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1267 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 362 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 z późn.zm.);
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

1) Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:

2) Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

3) Dofinansowanie, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE)  nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352   z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

4) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kopie dokumentów potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowaw art. 122 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 4. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym pracodawca ubiega sięo pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (bez wypełniania części B tj. str.3 formularza ),
 6. inne oświadczenia:
 1. inne dokumenty/informacje na prośbę organu, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

 

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1) Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

2) Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM  PRACOWNIKIEM

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2010r. z późn.zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Załączniki:

DOCzawiadomienie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc (44,50KB)
DOCXwniosek o dofinansowanie.docx (19,63KB)
DOCXOświadczenie o pomocy de minimis.docx (15,75KB)
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx (76,49KB)
DOCXoswiadczenie-o-kosztach.docx (14,70KB)
DOCXOświadczenie pracodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.docx (12,60KB)
DOCXoswiadczenie-status pracodawcy (rzemieślnik).docx (16,94KB)
DOCXoswiadczenie-o-braku-naruszen-w-czasie-epidemii.docx (16,61KB)
 

Wersja XML