Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Urząd Gminy Rudniki informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady usuwania drzew i krzewów z nieruchomości.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego.
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Druk zgłoszenia do pobrania poniżej oraz w urzędzie gminy pok. nr 6 na parterze. 

Od dnia doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy, w terminie 21 dni, dokonuje się oględzin w celu ustalenia zasadności zgłoszenia oraz sporządzenia protokołu.

Po dokonaniu oględzin należy odczekać 14 dni – w takim bowiem terminie Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu  uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania w/w oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa. 

Nie wymaga zgłoszenia usunięcie:

Powyższe zasady nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz drzew uznanych za pomniki przyrody. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest wojewódzki konserwator zabytków.

W przypadku pytań odnośnie w/w zmian zapraszamy do Urzędu Gminy pok. nr 6 na parterze. Tel. 34 3595 072 wew. 25.

Załączniki do pobrania:
DOCdruk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.doc (51,50KB)
DOCXKlauzula informacyjna .docx (17,37KB)
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc (53,00KB)
DOCwniosek o wydanie kopii protokołu.doc (54,50KB)
DOCzgłoszenie wywrotu lub złomu.doc (30,50KB)
 

Wersja XML