Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o postępowaniu z obiektami budowalnymi w których znajdują się materiały zawierające AZBEST.

Ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), nakłada na:

Właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, obowiązek:

 1. przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów (stopień pilności II - ponowna ocena wymagana w okresie do 1 roku, stopień pilności III - ponowna ocena wymagana w terminie do 5 lat);
 2. sporządzenia w dwóch egzemplarzach "Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowa¬nia wyrobów zawierających azbest" (załącznik nr 1 do informacji);
 3. przechowywania jednego egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest (obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej);
 4. przekazania drugiego egzemplarza "oceny" właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia;
 5. naprawy lub usunięcia wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I)
 6. zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

  Rozporządzenie nakłada obowiązek wykonania "pierwszej" kontroli w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 6 maja 2004 r.


DOCInformacje o wykorzystywanych wyrobach (23,65KB)
DOCInformacja dla mieszkańców (18,00KB)

DOCocena stanu wyrobów zaw. azbest (427,50KB)
DOCInformacje o zakończeniu wykorzystywania (21,79KB)

Wersja XML