Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I nabór wniosków w ramach III edycji konkursu na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

Rudniki, dnia 13 marca 2017 r.

Wójt Gminy Rudniki
na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Rudniki
z dnia 3 marca 2015 roku
ogłasza
I nabór wniosków w ramach III edycji konkursu na Realizację Projektów
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:

 1. Zakres zadania:
 1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.
 2. Projekt winien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców gminy Rudniki.
 3. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie otrzymuje środków finansowych, a jedynie przedkłada faktury adresowane na Gminę Rudniki.

II. Wysokość środków przeznaczonych na 2017 rok

 1. Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość wsparcia w kwocie 14.000,00 zł  stanowiącą sumę wsparcia na dwa lata danej edycji konkursu i minimalną w kwocie 2.500,00 zł w przypadku projektów miękkich i twardych. Dopuszcza się możliwość realizacji projektu dotyczącego wyłącznie bieżącego utrzymania istniejącej infrastruktury wsi, przy czym kwota wydatków bieżących nie może przekroczyć 2.000,00 zł na rok.
 2. W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 90.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 18 Regulaminu przez Komisję Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi.
 2. Komisja może zmniejszyć kwotę dofinansowania w przypadku uznania części wnioskowanych kosztów za niezasadne. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub  zrezygnować z realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2017 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2017 roku.

Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.

 1. Nie osiągnięcie zakładanych celów zgodnie z wnioskiem dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku (wyjątek stanowią zadania niewykonane z przyczyn niezależnych od grupy).

V. Termin i warunki składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi.
 2. Wnioski składane są zgodnie ze wzorem wniosku (załącznik nr 1) i instrukcją wypełniania (załącznik nr 2).
 3. Szczegółowe zasady przyznawania środków w ramach w/w naboru znajdują się w regulaminie (załącznik nr 3).
 4. Wnioski można składać do dnia 27.03.2017 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 2 na I piętrze.

VI. Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rudnikach nr tel. 34/ 35 95 072 wew. 14.

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Andrzej Pyziak

 

DOCZałącznik nr 1 - Wniosek.doc (77,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - Instrukacja wypełniania wniosku.pdf (204,46KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.docx (14,40KB)
PDFZałącznik nr 3 - Regulamin Gminnego Programu Odnowy Wsi.pdf (228,32KB)

Wersja XML