Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty strategiczne

1. Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025 PDFStrategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025.pdf (2,60MB)
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki PDFUXXXIII-236-2018.pdf (35,39MB)
3. Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2021-2025 PDFXXII-179-2020.pdf (3,22MB)
4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2021-2025 PDFXXVII-215-2021.pdf (3,30MB)
5. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018 – 2022 z perspektywą na rok 2025

PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf (3,06MB)

PDFUIII-12-2018.pdf (4,23MB)

6. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016-2026 PDFUXIV-105-2016.pdf (1,01MB)
7. Gminny Program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 PDFXXV-195-2020.pdf (2,45MB)
8. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny PDFSSPO_Plan_Mobilnosci_v18 08_2.pdf (3,94MB)
9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki PDFUXVI-122-2016.pdf (1,64MB)
PDFUXXII-166-2017.pdf (1,88MB)
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DOCUXXVII-255-06.doc (61,00KB)
PDFUXII-80-2019.pdf (4,30MB)
PDFUXII-81-2019.pdf (4,26MB)
PDFUXII-82-2019.pdf (4,13MB)
PDFUXXVI-189-2017.pdf (913,13KB)
11. Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021 – 2024 PDFXXVII-216-2021.pdf (24,37MB)
12. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe PDFprojekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.pdf (606,22KB)

 

Wersja XML