Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze przedszkole – naszą przyszłością

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg

 

W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Rudniki bierze udział w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Tytuł projektu: Nasze przedszkole – naszą przyszłością.

Beneficjentami projektu są dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu gminy Rudniki. Głównym Celejem projektu jest podnoszenie jakości i standardu przedszkoli, wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci, rozwój interpersonalny i emocjonalny dzieci. Działania będą polegały na zapewnieniu odpowiedniej oferty oraz różnorodnych form edukacyjnych, umożliwianiu odpowiedniego rozwoju intelektualnego dzieci. W ramach projektu w przedszkolach na terenie gminy organizowane będą dodatkowe zajęcia dla dzieci 3-5 letnich. Będą to zajęcia logopedyczne, w ramach których realizowana będzie diagnoza, terapia, a także wszechstronna profilaktyka logopedyczna. Celem badania będzie wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej, jak również zajęcia z tymi dziećmi. Wszystkie ćwiczenia organizowane będą w formie zabawowej, mają one bowiem sprawiać dzieciom przyjemność. Oprócz zajęć logopedycznych będą organizowane również zajęcia rytmiczne i teatralne. Wprowadzony zostanie cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne formy muzyki. Głównym założeniem zajęć jest umuzykalnianie dzieci poprzez obcowanie z muzyką i towarzyszące liczne zabawy i ćwiczenia, które mają sprawić dzieciom radość. Dzieci będą uczyły się nie tylko reagować na poszczególne sygnały, ale także będą rozpoznawać różnice dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne oraz uczyć się życia w grupie.

Zajęcia teatralne to przede wszystkim zabawa w teatr. Na zajęciach mali aktorzy będą ćwiczyć emisję głosu, dykcję, wykonywać proste ćwiczenia pantomimiczne i dramowe, doskonalić pamięć. W ramach tych zajęć zorganizowane zostaną również dwa wyjazdy do teatru, gdzie dzieci będą mogły bezpośrednio obcować z kulturą poprzez na przykład spotkanie z aktorami po przedstawieniu.

Przedstawione działania edukacyjne będą z całą pewnością sprzyjać ogólnemu rozwojowi dzieci, zapobiegać nieprawidłowością w ich rozwoju, diagnozować osiągnięcia i możliwości rozwojowe, korygować i wyrównywać wszelkie nieprawidłowości, przygotowywać do podjęcia nauki szkolnej, stwarzać możliwości zabawy w gronie rówieśników.

Projekt realizowany będzie w oparciu o polityki horyzontalne Unii europejskiej.
Mamy nadzieję, że tak szeroka oferta zajęć dla najmłodszych wzbudzi zainteresowanie rodziców.

Na stronie do pobrania również karta zgłoszenia dziecka do przedszkola: PDFKarta zgłoszenia (521,02KB)
 

Wersja XML