Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

PDFZestawienie ofert (243,52KB)


 

Znak sprawy GKR.7011.2.2016 Rudniki, dnia 21.06.2016 r.

I. Zapytanie cenowe:

1.Zamawiający: Gmina Rudniki zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jaworzno Bankowe gmina Rudniki.

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jaworzno Bankowe – zakres przedstawia załącznik graficzny ( ok. 1,8 km sieci, 50 przyłączy). Początek - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy kompleksie gastronomicznym „Złota Kaczka” , zakończenie – Jaworzno Bankowe przed wiaduktem kolejowym.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

 1. wykonanie mapy do celów projektowych
 2. koncepcja rozwiązań wariantowych
 3. projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (decyzja lokalizacyjna, uzgodnienia z właścicielami działek, decyzja środowiskowa, decyzja – pozwolenie na budowę) – 6 egz.
 4. przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 2 egz.
 5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

W dokumentacji (projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, przedmiar) nie będą używane znaki towarowe, nazwy producentów itp., a jeżeli zostaną użyte to należy określić równoważność do nich.

Całość dokumentacji zostanie przekazana na nośniku elektronicznym (CD): do celów publikacji i wydruków z Internetu w formacie PDF, do edycji dokumenty w formacie doc lub rtf lub Open Office, rysunki w formacie JPG, GIF, lub CDR.

3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017 r.

4. Okres gwarancji - nie dotyczy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:   Urząd Gminy w Rudnikach, w terminie do dnia 4 lipca 2016 r. do godz. 1500.  

6.Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2016 r. godz. 800.         

7. Warunki płatności: cena ryczałtowa, termin płatności 30 dni od odbioru dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i otrzymaniem faktury.

8. 0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kubat (tel. 34 3595072 wew. 26, e-mail: komunalny@rudniki.pl), Łukasz Sykulski (tel. 607605634).

9. Pytania będą przyjmowane do dnia 27.06.2016 r. do godz. 1500.

Sporządziła: Jolanta Kubat

Załączniki:
DOCXOfeta cenowa.docx (14,29KB)
PDFmapa poglądowa.pdf (320,85KB)
Zapytania i wyjaśnienia do postępowania: PDFwyj20160624.pdf (43,58KB)

Wersja XML