Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na animatora sportu w Gminie Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza konkurs,

 którego celem jest wyłonienie kandydatów na animatorów

organizujących i prowadzących zajęcia sportowe w Gminie Rudniki

oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych

powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach

 

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec-listopad 2015r. ( 9 miesięcy )

Liczba godzin świadczonych zajęć: każdy z animatorów zostanie zobowiązany do zrealizowania 80 godzin zajęć w każdym miesiącu, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku”, z tym zastrzeżenie, że 40 godzin zostanie zrealizowanych i wypłaconych w ramach umowy zlecenia (500 zł brutto), zawartej pomiędzy Gminą Rudniki a animatorem, a pozostałe zrealizowane 40 godzin w okresie jednego miesiąca wypłacone zostanie w ramach indywidualnej umowy zawartej, pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku a animatorem (500zł brutto).

 1. Kwalifikacje i wymagania

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w Gminie Rudniki

Wymagania niezbędne:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.
 2. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe (instruktorskie lub trenerskie), animator zobowiązany jest do ukończenia kursu animatora sportu e-learningowego.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ( w tym imprez, turniejów itp.)
 2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 3. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Rudniki.
 4. Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk
 5. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu
 6. Prowadzenie „Kalendarza Orlika”
 7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 8. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
 9. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjum oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Rudniki w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

 1. Wymagane dokumenty
 1. Kserokopia posiadanych ewentualnych uprawnień zawodowych kandydata na animatora.
 2. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie kandydata o braku skazaniu prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Proponowany zarys koncepcji funkcjonowania obiektu „Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2015r.
   
 6. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy  w Rudnikach, w terminie do dnia 09.02.2015r.  do godziny 9:00 lub na e-mail.promocja@rudniki.pl.

Wersja XML