Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu nieogranicznonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

 

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 34.2014 z dnia 16.04.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Rudnikach oraz u sołtysów w każdym sołectwie.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr 39295 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

- Lokal nr I o łącznej powierzchni użytkowej 56,62 m2, składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.

Termin przetargu 13 czerwca 2014 r. godz. 900

Cena wywoławcza – 849,30 zł ( miesięczny czynsz ), wadium - 100,00 zł,

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

- Lokal nr II o łącznej powierzchni użytkowej 50,45 m2, składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu.

Termin przetargu 13 czerwca 2014 r. godz. 1000

Cena wywoławcza – 756,75 zł ( miesięczny czynsz ), wadium - 90,00 zł.

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 09 czerwca 2014 roku z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr I / nr II / położonego w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML