Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt odpowiada - ROK 2013

Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, piszę w sprawie moim zdaniem bardzo ważnej, dotyczącej w praktyce nieoświetlonego odcinka drogi gminnej w Jaworznie – od kościoła w stronę Mostek. Otóż stoją na tym prawie półkilometrowym odcinku tylko dwie latarnie! - jedna na początku przy posesji Sołtysa, a druga 500 m dalej przy posesji p. Gędka. Mamy XXI wiek, a w Jaworznie ciemno i niebezpiecznie jak w średniowieczu, ponieważ ruch przy tej drodze jest niemały za sprawą zakładu produkcyjnego p. Orzełka, przy tym nieoświetlonym odcinku znajdują się posesje, mieszkają ludzie. Drugą sprawą jest to, że mieszkańcy Mostek czy Polesia, często ludzie starsi, jadąc jesienią do kościoła czy sklepu w Jaworznie muszą wypatrywać sobie oczy w tych egipskich ciemnościach, jesienią to jeszcze pół biedy, ale zimą, kiedy jest ślisko,to brak oświetlenia stwarza przy takim ruchu aut naprawdę duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców. Pytam więc, kiedy Urząd Gminy da mieszkańcom płacącym podatki, to co jest czymś zupełnie normalnym w XXI wieku, czyli latarnie przy drodze? Czy też może musi dojść do jakiejś tragedii, bo „Polak zawsze mądry po szkodzie”.
Łukasz Matusiak
Odpowiedź: Gmina buduje i utrzymuje oświetlenie uliczne przy drogach publicznych na miarę posiadanych środków finansowych. W pierwszej kolejności oświetlenie jest realizowane w miejscowościach bardziej zaludnionych, w terenach zabudowanych i tam gdzie są techniczne możliwości zabudowy lamp. Odcinki dróg między miejscowościami są nieoświetlone. Poruszający się drogą muszą wyposażyć się we własne źródła światła, a przynajmniej odzież z elementami odblaskowymi. Planujemy zabudować w przyszłym roku lampy w Jaworznie na odcinku od posesji Pana Jabłońskiego w kierunku Jaworzna.

Pytanie: Witam. Mam pytanie co lamp. Ostatnio doszly mnie sluchy ze jesli gmina wyda pozwolenie na budowe to jest zobowiazana doprowadzic do danej posesji oswietlenie przydrozne jesli takiego nie ma. Czy to prawda? Droga na Hajdamakach stala sie w ostatnim czasie droga bardzo ruchliwa. Czesto jezdza nia dzieci. Czy jest jakas szansa zalozenia lamp u nas?
Kamila Żyta
Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie po pierwsze chcę sprostować informację. Pozwolenie na budowę wydaje starosta, natomiast decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt. Wydanie pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy nie jest równoznaczne z wybudowaniem infrastruktury technicznej dla tej nieruchomości: drogi, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego.
To inwestor we wniosku musi wskazać sposób komunikacji, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, sposób pozbywania się ścieków i odpadów. Oświetlenie uliczne nie jest niezbędne do korzystania z nieruchomości.
Gmina buduje i utrzymuje oświetlenie uliczne przy drogach publicznych na miarę posiadanych środków finansowych. W pierwszej kolejności oświetlenie jest realizowane w miejscowościach bardziej zaludnionych i tam gdzie są techniczne możliwości zabudowy lamp. Niemniej rozważymy możliwość zabudowy opraw przy drodze w Hajdamakach.

Pytanie: Kiedy będzie otwarte lodowisko?
Odpowiedź: Lodowisko jest rozłożone i  przygotowane technicznie do uruchomienia. Niestety do tworzenia tafli lodu konieczne są sprzyjające warunki atmosferyczne tj. brak opadów, temperatura min. minus 3-4 stopnie Celsjusza.
Jeśli tylko ww. warunki zostaną spełnione rozpoczynamy zalewanie tafli lodowiska.
Iwona Napieraj
Z-ca Wójta

Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, z całym szacunkiem do Urzędu, mam pytanie: kiedy obywatel przestanie być traktowany jak ZŁO KONIECZNE? już 3 m-c upłynął od momentu wejścia w życie Ustawy o odpadach komunalnych, które to zadanie należy do Gminy. Ja jako obywatel zobowiązałem się do uiszczania miesięcznej opłaty, co też czynię terminowo, a Gmina zobowiązała się odbierać terminowo odpady (oczywiście wiem , że Gmina podzleca, ale to mnie nie obchodzi, ktos odpowiada za to) niestety do dnia dzisiajeszego odebrano ode mnie smieci 1 raz (po wczesniejszej interwencji w Urzędzie Gminy), a kubeł na odpady dostarczono tylko 1, czarny. Kiedy dostarczą następne kubły?? i kiedy zacznie się terminowe odbieranie smieci? bo zobowiązałem sie segregowac śmieci, a Gmina mi to uniemożliwia.
Wiesław Mróz
Odpowiedź: Szanowny Panie Wiesławie,
Koordynator firmy Remondis Opole poinformował nas, że Pańska nieruchomość jest już wyposażona w komplet pojemników, a odpady są odbierane w terminach ustalonych w harmonogramie. Opóźnienie wyposażenia nieruchomości w pojemniki było spowodowane ich brakiem. W całym kraju firmy zajmujące się odbiorem odpadów borykają się z problemem zamówienia i zakupu pojemników na odpady. Ze względu na skalę zamówień pojemniki są niedostępne nie tylko w naszym kraju ale również w całej Europie Zachodniej.
Zastępca Wójta
Iwona Napieraj

Pytanie: Odpowiedź udzielona Panu M. Drosiowi była nieco niegrzeczna Pani vice Wójt!. Skoro Gmina podjęła się zadania zapewnienia koszy mieszkańcom Gminy to powinna bez żadnych uwag realizować swoje zadanie. Wskazywanie w obecnej sytuacji, że zgodnie z ustawą to na mieszkańcu spoczywa obowiązek zapewnienia koszy jest żenujące. Jeżeli Gmina nie może wyegzekwować od firmy śmieciowej dostawy koszy to nie jest to wina mieszkańca. Fakt, że Gmina zawarła w SIWZ warunek dot. dostawy przez firmę śmieciową koszy nie jest niczym niezwykłym, albowiem chyba wiekszosć Gmin w Polsce postąpiło w ten sam sposób, z tą różnicą, że przetarg rozpisały wcześniej i wybrały korzystniejsze oferty zarówno pod względem cenowym jak i świadczonej usługi. Podejrzewam, że Gminie Rudniki zależało, aby przetarg wygrał Remondis Opole i dlatego rozpisano przetarg tak późno, co skutkowało tym, iż zgłosiły się do niego zaledwie 2 firmy. Gminę tworzą jej mieszkańcy, a nie tylko Wójt i jego podwładni urzędnicy. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli urzędnikowi przeszkadzają członkowie wspólnoty samorządowej to nie musi on sprawować swej funkcji w tymże samorządzie. A moje pytanie to: jakimi instrumentami umownymi posługuje się zarząd Gminy, aby wymóc na Remondis Opole wywiązanie się z warunków umowy w zakresie dostawy koszy na śmieci i realizowania pełnej usługi? Czy rozważane jest wypowiedzenie umowy firmie Remondis Opole z w/w przyczyn? Czy w/w firma z tytułu niewywiązywania się z umowy pobiera mniejsze opłaty za świadczone usługi lub uiszcza opłaty umowne na rzecz Gminy? Proszę o udzielenie odpowiedzi na forum strony internetowej bez konieczności występowania z takimi samymi pytaniami w trybie IP. Pozdrawiam!!
Antoni Pawelec
Odpowiedź: Szanowny Panie Antoni,
Staram się odpowiadać naszym Mieszkańcom rzetelnie i rzeczowo, i tak też było z odpowiedzią dla Pana Drosia.
A odpowiadając na Pana pytania to:
Informuję, że w kontrakcie zawartym pomiędzy gminą a firmą Remondis Opole zapisano możliwość naliczania kar w przypadku nierzetelnego wykonywania usługi, jak również w przypadku opóźnień w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. Gmina skorzystała już z tego zapisu i naliczyła firmie Remondis kary.
Wykonawca zobowiązany został do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Warunki obu przetargów zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Zależało nam, aby w postępowaniu przetargowym mogło wziąć udział jak najwięcej przedsiębiorców wywozowych. W prowadzonym przez Wójta Gminy rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudniki wpisanych jest aż 10 firm. Zgodnie z przepisami, tylko te firmy mogły wziąć udział w przetargu. 
Z uwagi na fakt, że do dnia 1 lipca br. usługi wywozu odpadów komunalnych świadczyły tylko dwie firmy - Remondis Opole i Częstochowa, warunki udziału w przetargu skonstruowaliśmy tak, aby mogły w nim również wziąć udział pozostałe firmy.
Niestety do pierwszego przetargu stanęła tylko jedna firma, której oferta została odrzucona ze względu na zaproponowany, zbyt wysoki koszt usługi. Ogłoszono drugi przetarg, do którego stanęły tylko dwie firmy. Jedną z nich była firma Remondis Opole, której oferta była najkorzystniejsza cenowo i z którą została zawarta umowa.
Kwestia wypowiedzenia umowy była rozważana przez gminę. Niestety w takim przypadku firma zaprzestałaby odbioru odpadów i zabrałaby rozstawione na nieruchomości pojemniki.
Nie wyobrażam sobie jaki powstałby chaos, gdyby nie było firmy, która odbierałaby odpady z nieruchomości.
Jak wspomniałam powyżej Wykonawcy naliczane są kary umowne za nierzetelne wykonywanie usługi.
Iwona Napieraj
Zastępca Wójta

Pytanie: Szanowny Pani Wójcie. Temat odbierania śmieci jest dość drażliwy, ale i ja mam pytania. O jakiej pojemności pojemniki są przydzielane dla zadeklarowanych mieszkańców - rodzin 3 osobych i 5 osobowych? Takiej informacji trudno szukać w opisie dostarczanym dla mieszkańców. Czy firma odbierająca śmieci ma dostarczyć mi pojemnik czarny? Za pojemnik, który obecnie użytkuje od kilku lat musiałem zapłacić zawierając umowę na wywóz śmieci z firmą inną niż REMONDIS, więc stanowi on moją własność a nie własność firmy REMONDIS. Kiedy dostarczone zostaną pojemniki na szkło? Prosze o wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam Piotr Zając
Odpowiedź: Bardzo dziękuję za słuszną uwagę.
Informacja o przypisaniu pojemników o określonej pojemności dla poszczególnych gospodarstw zostanie zamieszczone na stronie internetowej w zakładce www.rudniki/gospodarka/EKO-rudniki/Nowy system gospodarowania odpadami.
Przyjęty na terenie Gminy Rudniki rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określono w rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rudniki NR XXI/182/2013 z dnia 5 marca 2013 r.,. Regulamin dostępny jest w urzędzie jak i na stronie internetowej www.rudniki/gospodarka/EKO-rudniki/Nowy system gospodarowania odpadami-uchwały.
Dobór pojemników o określonej pojemności dla poszczególnych gospodarstw został uzależniony od średniej ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu miesiąca i wynosi on:

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
 1. dla gospodarstw jednoosobowych – pojemnik 60l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 120l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 60L na odpady szklane;
 2. dla gospodarstw dwuosobowych - pojemnik 120l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 120l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 3. dla gospodarstw trzyosobowych - pojemnik 120l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 240l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 4. dla gospodarstw czteroosobowych - pojemnik 120l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 240l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 5. dla gospodarstw pięcioosobowych - pojemnik 240l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 240l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 6. dla gospodarstw sześcioosobowych - pojemnik 240l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 240l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 7. dla gospodarstw siedmioosobowych - pojemnik 240l na odpady zmieszane (pozostałe), pojemnik 360l na odpady opakowaniowe suche, pojemnik 120L na odpady szklane;
 8. dla gospodarstw ośmioosobowych i więcej – kombinacje pojemników 240l+ 120L
W przypadku zmieszanej zbiórki odpadów:
 1. dla gospodarstw jedno-dwuosobowych –pojemnik 120L;
 2. dla gospodarstw trzyosobowych –pojemnik 240L;
 3. dla gospodarstw czteroosobowych - pojemnik 360L
 4. dla gospodarstw pięcioosobowych - pojemnik 360L
 5. dla gospodarstw sześcioosobowych - pojemnik 480
 6. dla gospodarstw siedmioosobowych - pojemnik 480 L
 7. dla gospodarstw ośmioosobowych i więcej – pojemnik 1100 L
Każda nieruchomość powinna być wyposażona w komplet trzech pojemników (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów) lub czterech pojemników (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów ulegających biodegradacji do pojemnika) bądź w jeden pojemnik na odpady zmieszane w przypadku braku selekcji. Firma Remondis na bieżąco wyposaża nieruchomości w całej Gminie Rudniki, tak więc Pan również otrzyma pojemniki na szkło w najbliższych dniach.
Jeżeli chodzi o dostarczenie pojemnika na odpady zmieszane (czarny pojemnik) to zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą usługi a Gminą Rudniki, każda nieruchomość, w tym również Pana musi zostać wyposażona w komplet pojemników na odpady komunalne.
Zastępca wójta
Iwona Napieraj

Pytanie: Mam pytanie dotyczące koszy na śmieci, jak było wszystkim wiadomo miały one zostać dostarczone na wszystkie posesje do 27.07.2013, a nie tak jak Pan wójt w jednej z odpowiedzi napisał że od 27.07.2013. Dziś mamy 15.09.2013 kosze stare nadal nie są zabrane, a nowe ślad po nich zaginał. Kiedy będą dostarczone nowe? i kiedy zostaną zabrane stare? które są puste i przeszkadzają. My musimy dokonywać opłat, a Gmina nie umie się wywiązać ze swoich obowiązków. Jak wszystkim wiadomo o nowym systemie gospodarowania odpadami było mówione już w zeszłym roku wiec czasu na przygotowania było bardzo dużo.
Monika Kmiecik
Odpowiedź: Szanowana Pani,
Wykonawca - Firma Remondis Opole zapewniał, że do dnia 27.07.br. wyposaży nieruchomości w komplet pojemników na odpady komunalne. Niestety dziś wiemy, że ze względu na brak pojemników w magazynach w całym kraju, termin nie został dotrzymany. Pojemniki są obecnie sprowadzane z zagranicy i to powoduje duże opóźnienia.
Jest to dość duże przedsięwzięcie, gdyż na terenie gminy mamy ok. 3 tys. posesji które należy wyposażyć w komplet pojemników. Do tego czasu zastępczo nieruchomości wyposażane są w worki na odpady segregowane.
Firma Remondis cały czas wyposaża posesje w komplety pojemników Prosimy o cierpliwość.
Pojemniki, które dotychczas znajdują się na posesjach i stanowią własność firmy Remondis Częstochowa, będą sukcesywnie zabierane z posesji po tym jak nieruchomości zostaną wyposażone w komplet pojemników. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, przerzucając jego organizację na wszystkie gminy w Polsce. Gmina Rudniki wywiązała się z ciążących na niej obowiązków, uchwalając w grudniu 2012 r. szereg uchwał, wynikających z ustawy. Już wtedy było wiadomo, że Senat RP wprowadzi zmiany do ustawy i podjęte uchwały będą wymagały zmiany. Zaproponowane przez Senat poprawki opóźniły podjęcie kolejnych działań.
Gmina rozpisała dwa przetargi na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych, chcąc wybrać jak najkorzystniejszą ofertę cenową.
Pierwszy przetarg, który ogłoszono 12 kwietnia br. osiągnął progi unijne i musiał zostać zorganizowany według procedury unijnej, która trwała 40 dni. Niestety do przetargu stanęła tylko jedna firma, której oferta została odrzucona ze względu na zaproponowany, zbyt wysoki koszt usługi. Ogłoszono drugi przetarg, do którego stanęły tylko dwie firmy. Jedną z nich była firma Remondis Opole, której oferta była najkorzystniejsza cenowo i z którą została zawarta umowa.
Zastępca wójta
Iwona Napieraj

Pytanie: Panie Wójcie
1. PANIE WÓJCIE KTO DOSTAŁ WORKI TO MOŻE DOSTAŁ ALE JA ANI JEDNEGO TAKŻE NIE POSIADAM KOSZA TO CO MAM ODPADY SYPAĆ DO KIESZENI A GMINIE PŁACIĆ ZA BRAK ORGANIZACJI
2. Panie wójcie coś mi się wydaje że trzeba będzie podać gminę do odpowiedzialności karnej bo tak być nie może żeby gmina podpisywała umowy a nie wywiązywała się z nich pańscy pracownicy tłumaczą się że to firma wywożąca a mnie ta firma nie obchodzi bo ja mam umowę z gminą i nie mam żadnego kosza a opłaty muszę ponosić to czy to jest mondre także niech pan zastanowi się nad sobą cz pan spełnia warunki wójta jeżeli nie daje sobie pan rady to niech pan rezygnuje może znajdzie się ktoś odpowiedzialny.
3. Wójt odpowiada wszystkim na pytania czy losuje sobie komu odpowiedzieć bo ja dotej pory nie dostałem odpowiedzi i chyba się wybiorę do wójta z telewizją pozdrowienia czekam na odpowiedz.
Mariusz Droś
Odpowiedź: Panie Mariuszu,
Odpowiadając na pana ostatnie Pytanie wyjaśniam, że Wójt odpowiada na wszystkie pytania, które nie są anonimowe. Jednakże natłok zadań związanych z uruchomieniem nowego systemu a także sezon urlopowy spowodował opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na Pana pytania za co Pana przepraszamy.
Kwestia organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rudniki była już kilkukrotnie podejmowana w pytaniach do Wójta.
Nie ukrywam, że w dalszym ciągu są problemy, zwłaszcza z wyposażeniem nieruchomości we wszystkie pojemniki. Widzimy, że jest już coraz lepiej, lecz ciągły brak pojemników w kraju, powoduje ich sprowadzanie z zagranicy, co rodzi duże opóźnienia.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, przerzucając jego organizację na wszystkie gminy w Polsce. A więc, tak jak wcześniej Panu odpowiadałem, z dniem 1.07.2013 r. zmienił się sposób organizacji odbioru odpadów i worki na odpady segregowane zostaną zastąpione pojemnikami.
Pana nieruchomość do dnia 1 lipca 2013 r. nie była wyposażona w pojemnik na odpady komunalne, wobec tego Pan jako właściciel nieruchomości nie wywiązywał się z ciążącego na właścicielu obowiązku wyposażenia posesji w pojemnik na odpady i zawarcia umowy z przedsiębiorcą na ich wywóz.
W związku z tym, rodzi się pytanie  co Pan robił z odpadami?
Jeszcze raz przypominam, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek wyposażenia w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie. Gmina Rudniki przejęła ten obowiązek i ogłaszając przetarg na wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dokumentacji przetargowej zapisała, że to Wykonawca usługi ma dostarczyć komplet pojemników bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. W przeciwnym wypadku to Pan jako właściciel nieruchomości, na własny koszt musiałby wyposażyć swoją nieruchomość w komplet pojemników.
Informuję, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest swego rodzaju „podatkiem śmieciowym”, a więc kolejnym zobowiązaniem publicznym nałożonym bezpośrednio na właściciela nieruchomości, ale dotyczy każdego mieszkańca nieruchomości. Została wprowadzona ustawą, a więc obowiązuje wszystkich mieszkańców każdej gminy w Polsce. Ma na celu między innymi zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, tak aby wyeliminować niedopuszczalne praktyki pozbywania się odpadów komunalnych, między innymi spalania   odpadów w domowych kotłowniach.
Zastępca wójta
Iwona Napieraj

Pytanie: Witam Panie Wójcie. Proszę powiedzieć kto jest odpowiedzialny za kryteria jakie są wymagane do przyznania "wyprawki" bądź stypendium dla dzieci z Pańskiej gminy? Proszę powiedzieć dlaczego do dochodu rodziny są liczone wszystkie zasiłki z OPS, chodzi mi tutaj o zasiłki przyznane na dziecko niepełnosprawne. Ja wg. wyliczeń Pań które pracują w Boosie mam zbyt duże dochody i nie dostanę ani wyprawki, ani stypendium. Mąż ma dochód netto 1136 zł, a ja z opieki wszystkiego łącznie w sierpniu dostałam 1236zł. i jest to za duży dochód. W Boosie niepełnosprawnym jest dziecko które jest niewidome, niedosłyszące lub upośledzone, inna niepełnosprawność w tych kryteriach nie istnieje, czyli moje dziecko wg kryteriów jest zdrowe. Zasiłki które dostaje z OPS są zasiłkami na dziecko niepełnosprawne z innego powodu niż wymieniłam wyżej i te pieniądze nie są dawane na piękne oczy tylko na z konkretnego powodu. Proszę powiedzieć dlaczego wg Boosu niepełnosprawność dziecka nie jest liczona, a pieniądze owszem. Skoro takie dziecko nie liczy się do chorych to pieniądze na nie przyznane powinny być również odliczone, a jako dochód z OPS powinien wynosić 68zł (rodzinne), bo reszta jest na konkrtny cel.Proszę o dokładne przyznanie się sprawie bo jest to śmieszne. Myślę że takich rodziców jak ja jest więcej w gminie. My teraz wybieramy, albo z pieniędzy dziecka jedziemy do różnych lekarzy, albo dokładamy do potrzeb szkolnych.
Odpowiedź: W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818). W/w rozporządzenie określa kryteria oraz wskazuje uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest m.in. uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej. Do otrzymania pomocy uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł (netto). Nie dotyczy to uczniów klasy I szkoły podstawowej gdyż otrzymują oni pomoc, jeśli dochód na osobę w ich rodzinie nie przekroczy kwoty 539 zł (netto).
Dofinansowanie przysługuje także uczniom niepełnosprawnym:
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, będących uczniami szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 4 września 2013r. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w formie zasiłku stałego lub okresowego, należy przedłożyć również zaświadczenie
o wysokości pobieranych świadczeń.
Jeżeli pomoc dotyczy ucznia niepełnosprawnego, do wniosku zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – w tym poradnię specjalistyczną.
W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność, bezradność) pomoc może być udzielona uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym przyznano pomoc w tym trybie, nie może jednak przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkół podstawowych. W naszej gminie stanowi to liczbę 16 uczniów, którym pomoc została przyznana pomimo przekroczonego kryterium dochodowego, w tym również z powodu występowania niepełnosprawności w rodzinie.
Wysokość udzielonej pomocy zależy od klasy i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń, rodzaju jego niepełnosprawności oraz korzystania przez niego z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego. Maksymalna wartość dofinansowania waha się od 225 do 770 zł.

Pytanie: Drogi Panie wójcie. To jest niesprawiedliwe, Ze uczniowie, którzy mają mniej niż cztery kilometry muszą płacić za dojazd do szkoły. Czy my jesteśmy innymi dziećmi? Niech Pan mi to wytłumaczy? Przez trzy lata musiałem chodzić na przystanek z ciężkim plecakiem i nic za to nie płaciłem, a jak zmienił się przewoźnik to dzieci z Janinowa i innych wsi mających mniej niż cztery kilometry do szkoły muszą płacić za bilet miesięczny, a z kolei dzieci z Dalachowa, Jaworzna, Żytniowa lub Cieciułowa miały bardzo blisko do szkoły a teraz nagle nie muszą płacić. Tu nie ma żadnej sprawiedliwości. Jestem strasznie oburzony. Albo wszyscy płacą albo nikt nie płaci.
Mateusz Kot
Odpowiedź: Od dnia 01 września 2013r. Gmina Rudniki zakupiła bilety miesięczne dla uczniów szkół w ramach regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.  Bezpłatne bilety miesięczne otrzymali ci uczniowie, którzy od przystanku położonego najbliżej miejsca zamieszkania do szkoły mają więcej niż:
- 3 km dla kl. I – IV szkoły podstawowej,
- 4 km dla kl. V-VI szkoły podstawowej i kl.  I-III gimnazjum.
Odległość z przystanku w Janinowie do Rudnik wynosi 2,7 km. W związku z powyższym dzieci tam mieszkające nie otrzymały bezpłatnego biletu miesięcznego.
Firma przewozowa ABX2bus zaproponowała jednak dla uczniów nieuprawnionych bilety miesięczne z ulgą handlową w cenie 15 zł, który mogą Państwo zakupić dla swojego dziecka u kierowcy busa/autobusu po okazaniu legitymacji szkolnej.

Pytanie: Szanowny Panie Wójcie,
Mija drugi miesiąc gospodarowania odpadami poprzez Gminę wg nowych zasad, czytaj Regulaminu, Do kiedy miałem umową bezpośrednio z Firmą wywozową, nie było problemów, był pojemnik i zgodnie z Umową odbierano odpody i za wykonaną usługe pobierano opłatę. Po zmianie Prawa, Firma zabrała pojemniki i skończyło sie to co dobrze funkcjonowało. Obecnie, kiedy zarzadzanie przejęła Gmina, a urzędnicy rozpczeli swoją interpretacje Regulaminu, wszystko się ''odwróciło''. Jedynie to co ''sprawnie'' załatwiono, to zawiadomienie, wystawianie zobowiązania do zapłaty, za coś co nie jest realizowane - w moim przypadku, Wg Regulaminu jestem zobowiązany do segregowania i ''płacenia'', a druga strona do dostarczenia pojemników i odbierania odpodów, Drugi miesiąc nie dostarczono mi na posesje pojemników, pomimo, że do sąsiadujących posesji dostarczono pojemniki, (co oznacze, że pojmników nie brakuje) i to nawet wiecej jak zadeklarowana potrzeba i opłata, Segregacja i odbiór są nierealizowane, od Lipca, z powodu braku pojemników, a opłata jest ''wnoszona'', Pytam Panie Wójcie - jak mam postepować i co zgobić ze stertą smieci?, Czy zrezygnować z opłat i na własny koszt ''utylizować''?, Na pytanie do f-my rozwożącej pojemniki, dlaczego nie dostarczacie - odpowiedź została udzielona - nie przewiduje sie dla nas pojemników, bo tak ustalił urzędnik (nie ma Was na liście), który ograniczył się jedynie do wystawienia rachunku i to zgodnie z moją deklaracją (książeczki opłat), a o drugi obowiązek (dostarczenia kompletu pojemników zgodnie z deklaracją) pominął, Czy nie uważa Pan, że pobieranie opłat i nie realizowanie zobowiązań jest wykroczeniem w stosunku do Regulaminu (akt prawny), a może w tym Referacie przydałby sie audyt, bo mój przypadek może być ''powielony'' w wielu innych relacjach urzędnik-obywatel? Druga sprawa to forma i sposób dostarczania ''nakazów'' płatniczych, Książeczki są rodawane bez żadnej kontroli, a tam są dane osobowe i dane finansowe, co prawdopodobie jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, dane te są dostarczane równiż pod niewłaściwe adresy, bo urzędnik wydaje je jedynie na podstawie ''nazwiska'' nie sprawdzając adresu, stad część obywateli nie mogła wnieść opłat, bo książeczki do nich nie ''dotarły'' Mam nadzieję, że w miarę sprawnie zorganizowane i działające gospodarowanie odpadami nie zostanie zniweczone ''nikompetencją'' Pańskich urzedników, a audyt jedynie poprawi ten Proces. Dalsza dyskusja o prawach i obowiązkach urzędnik-obywatel nie bedzie ''wynoszona'' na szersze forum. Dziekuję i oczekuję dziaiałań korygujących i naprawczych, jak również dyscyplinujacych,
Odpowiedź: Panie Andrzeju,
Na wstępie przepraszam, że niedociągnięcia w systemie gospodarowania odpadami w naszej gminie szczególnie dotknęły Pana. Ogólnie wiadomo, że problemy z wdrożeniem nowego systemu obserwowaliśmy w całym kraju.
W Gminie Rudniki wszystkie nieruchomości są sukcesywnie wyposażane w pojemniki na odpady segregowane. Jest to dość duże przedsięwzięcie, gdyż na terenie gminy mamy ok. 3 tys. posesji które należy wyposażyć w komplet pojemników. Do tego czasu zastępczo nieruchomości wyposażone były przez pracowników firmy Remondis w worki na odpady segregowane. Dodatkowo worki dostępne były i są również w urzędzie.
Firma wywozowa, która obsługuje teren gminy zapewniała nas, że zdąży wyposażyć nieruchomości w pojemniki do końca lipca. Niestety, ze względu na brak pojemników w magazynach w całym kraju, pojemniki są obecnie sprowadzane z zagranicy i to powoduje duże opóźnienia.
W związku z tym, że Pana nieruchomość zamieszkiwana jest przez jedną osobę (zgodnie z Pana deklaracją) pojemniki na odpady segregowane będą mniejszej pojemności. W czasie gdy sąsiednie nieruchomości były wyposażane w pojemniki, mieliśmy informacje od firmy, że nie było na stanie pojemników o mniejszej pojemności i dlatego Pana posesja nie była wówczas wyposażona.
Pana nieruchomość jest na wykazie nieruchomości przeznaczonych do wyposażenia w pojemniki na odpady. Niestety, nie mam wpływu na to co „mówią” pracownicy firmy, która dowozi pojemniki, bowiem wyposażeniem nieruchomości w pojemniki zajmują się zewnętrzne firmy wynajęte przez Remondis Opole.
Pracownicy urzędu zajmujący się wdrożeniem systemu odpadowego na bieżąco zgłaszają wszystkie opóźnienia w realizacji usługi do obsługującej nas firmy.
W Pana sprawie interweniowaliśmy już kilkukrotnie. Zapewniono nas, że gdy tylko dojedzie następny transport pojemników i będą pojemniki o mniejszych pojemnościach będą dostarczone do Pana nieruchomości.
Jeżeli chodzi o dystrybucję książeczek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuję że w miejscowości Rudniki książeczki były do odbioru w Urzędzie Gminy w Rudnikach w terminie od 26.07.2013r. O tej sprawie mieszkańcy Rudnik zostali poinformowani za pośrednictwem kurendy. Książeczki te zostały osobiście przez nich odebrane.
Przygotowana dla Pana książeczka nie została odebrana do dnia 16.08.2013r.,. Wobec tego pracownicy zajmujący się wdrożeniem nowego systemu odpadowego wykorzystując różne kanały komunikacji przekazali ją dla Pana mamy.
Skala przedsięwzięcia jest tak duża, że nie ma możliwości aby nie doszło do pewnych niedociągnięć.
Liczymy, że po tym pierwszym okresie organizacyjnym, system będzie funkcjonował sprawnie.
Takich przypadków jak Pana mamy naprawdę niewiele.
Z poważaniem

Pytanie: Witam, dzisiaj jest 27.07.2013 r. popołudnie, a koszy na odpady jakoś nie widać. Płatność oczywiście do 15-go, nie wiadomo za co, może tylko za utrudnienia i kompletny brak organizacji jak zwykle, nabijacie ludzi w butelkę. Jak wytłumaczy Pan tą sytuację? Mariusz Pilak
Odpowiedź Panie Mariuszu,
Informuję, iż zgodnie z ustaleniami od 27 lipca są dostarczane dodatkowe kosze tak, jak przewiduje to regulamin utrzymania czystości. Myślę, że ma Pan na tyle poczucia rzeczywistości, że nie jest nikt w stanie zrobić tego w ciągu jednej doby, gdyż musimy uzupełnić pojemniki dla prawie 3 tys. posesji, więc trochę to musi trwać. Nic się jednak nie dzieje, gdyż każde gospodarstwo otrzymało worki i segregacja odpadów może się odbywać tak jak dotychczas. Niektóre gminy segregują odpady tylko i wyłącznie w oparciu o worki.
Rozumiem, że system nie jest doskonały, ale nie wszystko zależy od nas.
Życzę Panu więcej spokoju i czerpania radości z tego co każdy dzień nam przynosi.
Pytanie: Sz. P. Wójcie! Piszę do Pana z ogromną prośbą o zainteresowanie się drogą gminną w Jaworznie Bankowym (Góry), która łączy Jaworzno z Cieciułowem. W gminie dokonano w ostatnich latach wiele prac i bardzo fajnie, że wójt się stara. Naprawdę to doceniam. Proszę jednak zwrócić uwagę, że porobione są drogi w szarym polu, a są mieszkańcy w Gminie, którzy chcieliby mieć zapewnione podobne warunki, jak w innych miejscowościach na terenie Gminy. Przez tyle lat nie doczekaliśmy się nawet porządnej drogi żwirowej, dlatego byłoby wspaniale, gdyby Wójt zaplanował na lata 2014 – 2015 budowę drogi gminnej w Jaworznie Bankowym (Góry). Chciałabym powiązać swoją przyszłość z naszą Gminą, stąd jestem zainteresowana tą inwestycją. Proszę udzielić odpowiedzi, czy są jakieś szanse na budowę drogi asfaltowej w Jaworznie Bankowym (Góry)? Pozdrawiam.
Odpowiedź: Wymieniona przez Panią droga jest planowana do naprawy. Jednak czy będzie ona ujęta w planach, zdecyduje rada Gminy uwzględniając sytuację finansową, budując budżet na przyszły rok.

Pytanie: Na Mirowszczyźnie mimo średniego ruchu nie raz widzę że samochody lub skutery pędzą z ogromną prędkością. Lubię sobie jeździć rowerem lub chodzić na spacery. Niestety te pędzące pojazdy bardzo mi przeszkadzają i już dwa razy o mały włos nie zostałem przez nie potrącony!!! Czy nie dało by się zamontować tego ogranicznika prędkości zwanego przez kierowców \"pieskiem\" gdzieś na ulicy???? Proszę o szybkie i pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam
Klaudiusz Mrzygłocki.
Odpowiedź: Odpowiadając na Pana prośbę wyjaśniam, że droga prowadząca przez Mirowszczyznę w całości jest w terenie zabudowanym i obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 50km/h. Progi zwalniające stosuje się w strefach ruchu na drogach osiedlowych. Droga ta nie jest drogą osiedlową lecz przelotową i niestety nie zostanie tam zamontowany próg zwalniający. W razie powtarzających się wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców sprawę proszę zgłaszać Policji.

Pytanie:

Zakaz polowań na sarny i kozły w naszym woj. jest od 1 lutego do 16 maja. Dzisiejszej nocy polowanie w Bobrowej na kozły w pełni. Kto ma nad tym nadzór??!!
Dzisiaj było słychać strzały, więc na pewno to nie kłusownik z kijem - Jan Nowak

Odpowiedź: W obwodzie łowieckim obejmującym Bobrowę gospodaruje Koło Łowieckie „DZIK”. Polowanie na dziki (odyńce, warchlaki, przelotki, wycinki) i lisy nie jest zabronione.

Pytanie:

Witam wójta gm. Rudniki, pytanie moje dotyczy podatku od nieruchomości. Budynek gospodarczy, którego sprawę chciałabym wyjaśnić ma ponad 50 lat, służył kiedyś jako obora, chlewnia i stodoła(55 m2),od około 20 lat tej funkcji nie pełni. Obecnie jest w kiepskim stanie i służy jako pomieszczenie na drewno i rowery. Stąd moje pytanie czy czegoś nie przeoczyliśmy, czy nie należy się jakaś zmiana stawek. Budynek ten znajduje się w miejscowości Borek, numer karty podatkowej Bugaj/N2/31. Bardzo proszę o odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
Janina Ziarkowska

Odpowiedź: Za budynki gospodarcze płacą podatnicy, którzy posiadają grunty do 1,00 ha fizycznego. W/w budynki w 2013 roku są opodatkowane stawką 4,67 zł za 1 m2 bez względu na ich przeznaczenie.

Pytanie: Panie Wójcie,
Gdy w gminnym ośrodku kultury coś się dzieje np. spotkania jazzowe, wesela, mikołajki, itd nie da się przejechać samochodem na ulicę chrobrego ponieważ ludzie zrobili sobie parking obok parkingu przy kasztanach i na wąskiej ulicy wiejskiej. obok gminnej chaty tradycji jest straszny, bezużyteczny, porośnięty chwastami pas. po skosie pasa jest jakiś stary wysoki krawężnik o którego można się tylko potknąć. czy nie można by było zrobić tam jakiś parking??? choćby wyrównać i utwardzić kamieniem. koszty prawie żadne a efekt duży.
Pozdrawiam
Marek Borecki
Odpowiedź: Sprawa zagospodarowania tego terenu pojawiła się już wcześniej tj. w momencie opracowania dokumentacji technicznej na adaptację budynków po SKR wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Ze względu na ograniczone własne środki finansowe zadanie do tej pory nie zostało wykonane. Jeśli pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie ww. zadania, w tym również utwardzenie placu wskazanego przez Pana – inwestycja zostanie wykonana.
Obecnie możemy jedynie zwrócić uwagę na estetykę tego miejsca.

 

Wersja XML