Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dalachowie i Żytniowie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dalachowie i Żytniowie
 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana: budynkiem produkcyjno-gospodarczym z zapleczem administracyjno-socjalnym, budynkiem garażowo-magazynowym oraz budynkiem gospodarczym o nieustalonej funkcji, położona w Dalachowie, nr 181/9, o pow. 0,4193ha, Kw. nr OP1L/00028855/2, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie osadniczej produkcyjno - usługowej O.PU., w terenach istniejących obiektów produkcyjnych i składowych, wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 68.100,00 złotych.
Cena wywoławcza: 52.000,00 zł, wadium: 5.200,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 520,00 zł.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2013 roku, godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12
Termin poprzedniego przetargu: 22.04.2013 r.
2. Nieruchomość gruntowa położona w Żytniowie, oznaczona numerem geodezyjnym 281, o pow. 0,7900 ha, Kw. nr OP1L/00052855/9,znajdująca się zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie gospodarczej produkcyjno-usługowej G.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych, wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 35.000,00 złotych, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Cena wywoławcza: 28.000,00 zł, wadium 2 800,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 280,00 zł.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2013 roku, godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12
Termin poprzedniego przetargu: 22.04.2013 r.

 
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upłynął dn. 21.03.2013 r.
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm. ).
4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 14.06.2013r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 181/9 – obręb Dalachów lub wadium na nabycie działki nr 281, obręb Żytniów.”
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

 
Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak
Wersja XML