Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Starosty Oleskiego

z dnia 22 września 2010 roku
 

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Oleśnie ogłoszonych na dzień 21 listopada 2010 roku oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie.

Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
1 Gmina PRASZKA
Gmina RUDNIKI
6
2 Gmina GORZÓW ŚL.
Gmina RADŁÓW
4
3 Gmina DOBRODZIEŃ
Gmina ZĘBOWICE
4
4 Gmina OLESNO 5

Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej jest Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21.

Starosta Oleski
Jan Kus

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1651. poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

Wersja XML