Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

GKR.III.6733.1.202

OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U.Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek

Polskiego Związku Krótkofalowców, Zarządu Głównego w Warszawie

zostało wszczęte w dniu 28.04.2012r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie bazy szkoleniowej i "dx-ingu tj. sportu krótkofalarskiego Polskiego Związku Krótkofalowców w miejscowości Jaworzno Wieś na działce oznacz. nr ewid.gr.: 968

W ciągu 7 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4 (tel 0-34 3595072) - można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Rudniki, dnia 2012-05-14

WÓJT
/ -/ Andrzej Pyziak

 

Wersja XML