Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                          Rudniki, dnia 07-06-2011 r.

                                                                                                                                    
 
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Rudnikach uchwały nr VI/46/2011 z dnia 17-05-2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych uchwalonego uchwałą nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27-04-2010 r.

Zakres podjętej zmiany planu obejmuje zmianę ustaleń dotyczących:

  1. hałasu emitowanego przez turbiny,
  2. wysokości elektrowni wiatrowych,
  3. mocy elektrowni wiatrowych
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, Punkt Obsługi Interesanta w terminie do dnia 08-07-2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
 
Wójt

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML