Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

 Wójt Gminy Rudniki
na podstawie decyzji Rady Gminy Rudniki
z dnia 28 lutego 2008 roku
ogłasza nabór wniosków na Realizację Projektów
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:
1. Zakres zadania:
- organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych;
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja programu odnowy wsi;
- przedsięwzięcia inwestycyjne tzw. projekty twarde.
2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem i  
     harmonogramem.
3. Projekt winien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców 
    gminy Rudniki.
4. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie otrzymuje środków finansowych,
     a jedynie przedkłada faktury adresowane na Gminę Rudniki.
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na 2010 rok
 1. Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 6.000 zł i minimalną w kwocie 1.000 zł Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
    1.Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 12 Regulaminu przez Komisję Realizacji Projektów    
       Gminnego Programu Odnowy Wsi.           
    2.Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa, niż wnioskowana. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z realizacji zadania.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2010 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2010 roku. Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
 1. Nie osiągnięcie zakładanych celów poprzez wykonanie zadania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku (wyjątek stanowią zadania nie wykonane z przyczyn niezależnych od grupy).
  
       .
V. Termin i warunki składania wniosków.
 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi.
 2. Wnioski składane są zgodnie z załączonym wzorem wniosku i instrukcją wypełniania.
 3. Wnioski można składać do dnia 28. 04.2010 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 2 (I piętro)
 
VI. Informacje dodatkowe
 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu Promocji Urzędu Gminy
             nr tel. (34) 35 – 95 – 072 wew. 14.
 
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                             /-/ mgr inż. Andrzej Pyziak

Załączniki:
DOCInstrukcja wypełniania
DOCRegulamin
DOCWniosek
DOCZmiana regulaminu

Wersja XML