• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O gminie

      W naszej gminie staramy się łączyć ze sobą tradycję i nowoczesność. Z jednej strony szanujemy dary natury i dorobek naszych przodków m.in. poprzez ochronę zabytków czy Gminną Izbę Tradycji w Rudnikach, a z drugiej dążymy do poprawy warunków życia, infrastruktury technicznej i społecznej wykorzystując szanse jakie daje nam Unia Europejska oraz inne krajowe środki zewnętrzne. Właśnie dzięki wykorzystaniu tych środków udaje nam się poprawiać systematycznie infrastrukturę drogową, budować kanalizację systemową oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, remontować budynki użyteczności publicznej, poprawiać infrastrukturę sportową i oświatową. Staramy się, aby naszym Mieszkańcom żyło się tu coraz lepiej, i aby myśleli o gminie Rudniki, jako o miejscu, gdzie chce się zamieszkać.
    

     Gmina Rudniki położona jest w Otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie uroki przyrody można poznawać dzięki edukacyjno-turystycznej ścieżce rowerowej. Podążając nią poznaje się także dzieje ziemi rudnickiej: zabytkowe kościoły w Żytniowie i Jaworznie, zespół dworski w Starym Bugaju czy nieczynną już cegielnię w Faustiance, w której złożach można znaleźć cenne amonity. Powstaje w naszej gminie coraz więcej ciekawych miejsc mających za zadanie przyciąganie do nas turystów, ale również na ciekawe i aktywne spędzenie czasu z rodziną. Warto wspomnieć o Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach, Centrum Jazzowym w Rudnikach, edukacyjnym centrum dla najmłodszych w Cieciułowie, czy zalewie w Młynach.

   Bieżącą politykę społeczno - gospodarczą gminy określa "Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025", która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Rudniki nr XII/96/2015 r. z dnia 29 grudnia  2015 r. Strategia jest długookresowy plan działania, określającym strategiczne cele rozwoju i przyjmującym takie kierunki oraz priorytety działania (cele operacyjne i zadania), które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych Gminy Rudniki. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy Rudniki długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń będą koncentrowały się działania samorządu, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców naszej Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego jej rozwoju. Dokument ten nie jest gotową receptą na sukces. Jest jedynie ogólnym drogowskazem, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonym horyzoncie czasowym.

    Chcemy także sprzyjać rozwojowi działalności gospodarczej, być partnerem dla przedsiębiorców i tworzyć na swoim terenie dobre warunki dla inwestowania. Odpowiednie otoczenie dla rozwoju biznesu, strefy drobnych usług czy przetwórstwa rolno-spożywczego to również ważne dla nas priorytety.
Zapraszamy do Gminy Rudniki - „Kochamy tu mieszkać !”

Brak opisu obrazka
 
 

Brak opisu obrazka

Ogólne dane statystyczne o gminie na dzień 31.12.2018 r.
 

Liczba ludności

8208

w tym:

 

kobiet

4184

mężczyzn

4024

Powierzchnia gminy

100,41 km²

Gęstość zaludnienia

81,74 osoby/km²

Procent ludności wiejskiej

100


 

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

Liczba urodzeń

64

85

73

90

67

Liczba zgonów

110

93

114

111

101

Liczba ludności

8347

8332

8280

8329

8208

 
 

 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7279918
w tym miesiącu: 46455
dzisiaj: 632

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1