Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I nabór wniosków w ramach I edycji konkursu na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

Wójt Gminy Rudniki
na podstawie Uchwały Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Rudniki
z dnia 5 marca 2013 roku
ogłasza
I nabór wniosków w ramach I edycji konkursu na Realizację Projektów
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:
1. Zakres zadania:
- przedsięwzięcia inwestycyjne tzw. projekty twarde
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja programu odnowy wsi;
- organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych;
2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem i
harmonogramem.
3. Projekt winien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców
gminy Rudniki.
4. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie otrzymuje środków finansowych,
a jedynie przedkłada faktury adresowane na Gminę Rudniki.

II. Wysokość środków przeznaczonych na 2013 rok
1. Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość wsparcia w kwocie 12 000 zł stanowiącą sumę wsparcia na dwa lata danej edycji konkursu i minimalną w kwocie 2500 zł.
2. Grupa odnowy wsi, której przyznana zostanie pełna kwota wsparcia w bieżącym roku nie będzie mogła składać wniosku w przyszłym roku 2-letniej edycji konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 16 Regulaminu przez Komisję Realizacji Projektów
Gminnego Programu Odnowy Wsi.
2.Komisja może zmniejszyć kwotę dofinansowania w przypadku uznania części
wnioskowanych kosztów za niezasadne. W takim przypadku wnioskodawca może
przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2013 roku.
2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2013 roku.
Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do
składania wniosku w kolejnym roku.
3. Nie osiągnięcie zakładanych celów zgodnie z wnioskiem dyskwalifikuje grupę
odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku (wyjątek stanowią zadania nie
wykonane z przyczyn niezależnych od grupy).


V. Termin i warunki składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa należące do Programu Odnowy
Wsi.
2. Wnioski składane są zgodnie z załączonym wzorem wniosku i instrukcją
wypełniania stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
3. Szczegółowe zasady przyznawania środków w ramach w/w naboru znajdują się w
regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Wnioski można składać do dnia 02.04.2013 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w
Rudnikach, pokój nr 2 na I piętrze.

VI. Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referat Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rudnikach nr tel. (34) 35 – 95 – 072 wew. 14.


Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Andrzej Pyziak
 

DOCWNIOSEK - małe granty po zmianach2013.doc 

PDFInstrukcja wypełniania po zmianie 2013.pdf

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

Wersja XML