Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków - usuwanie azbestu


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  RUDNIKI

 

O naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki w 2021 roku

 

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rudniki w 2021 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Rudniki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Kwota dofinansowania zadania może stanowić od 85% do 100% całości tych kosztów. Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać

w terminie do 30.06.2021 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach,

ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, sekretariat (I piętro)

na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.rudniki.pl – zakładka urząd ogłoszenia, komunikaty.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA !!!

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania :
30 sierpnia – 29 października 2021 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach –
pokój nr 6 lub pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 25


                                                                                                                                              /-/ Grzegorz Domański
                                                                                                                                                Wójt Gminy Rudniki

Załączniki:

1. PDFWNIOSEK + klauzula RODO.pdf
2. PDFZałącznik nr 1 - ocena.pdf
3. PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie o tytule prawnym.pdf
4.PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie.pdf
5. PDFZałącznik nr 4 - zgłoszenie prac.pdf
6. PDFZałącznik nr 5 - de minimis.pdf

Wersja XML