Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy, że w dniu 22 września 2020 roku /wtorek/ o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Wręczenie pamiątkowych medali z okazji jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

5. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania- projekt uchwały Nr XXI/163/2020;

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały Nr XXI/164/2020;

c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - projekt uchwały Nr XXI/165/2020;

d/ w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki – projekt uchwały Nr XXI/166/2020;

e/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały Nr XXI/167/2020;

f/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt uchwały Nr XXI/168/2020;

g/ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXI/169/2020;

h/ w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach – projekt uchwały Nr XXI/170/2020.

6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML