Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeciwdziałanie Przemocy – Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, powodując fizyczne lub psychiczne cierpienie.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną i w związku z tym spełnia niezwykle ważne funkcje w każdym społeczeństwie. Z tych powodów rodzina pozostaje pod szczególną opieką prawa, na co wskazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantując uwzględnianie dobra rodziny w całokształcie polityki społecznej i gospodarczej państwa. Dlatego niezmiernie ważne jest zabezpieczenia rodziny przed czynami godzącymi w jej dobro, popełnianych zarówno przez samych członków rodziny, jak i przez inne osoby.

Formy przemocy domowej:

PRZEMOC FIZYCZNA — każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m. in. popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy, itd.).

PRZEMOC PSYCHICZNA— agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia itp.).

PRZEMOC EKONOMICZNA — uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, itp.).

PRZEMOC SEKSUALNA — wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp. (np. mąż który stosuje przemoc, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).

ZANIEDBANIE — przemoc nie musi mieć formy działania. Przemocą jest także zaniedbanie i niezaspakajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.
Przemoc domową należy zgłaszać do odpowiednich organów, a jej sprawca powinien zostać ukarany.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach działa Zespól Interdyscyplinarny, który został powołany do integrowania i koordynowania działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie działań wobec sprawców przemocy domowej do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Zespół interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli: oświaty, policji, pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia i kuratorów. Praca członków zespołu odbywa się w ramach obowiązków służbowych.

Dlaczego warto zgłaszać się do Zespołu ?

Zgłoszenie przemocy domowej przynosi następujące korzyści:
- jest skuteczniejszy w rozwiązywaniu problemów społecznych;
- poprawia się koordynacja działań nakierowanych na pomoc w rozwiązywaniu problemów danej rodziny;
- wypracowany zostaje model współpracy między instytucjami prowadzący do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów;
- pojawia się jasny i sprawny przepływ informacji między współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami i osobami;
- zwiększa się poczucie wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych, oraz
- zwiększa się poczucie bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

Miejsca, w których można uzyskać pomoc:

1)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12,

2)      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12,

3)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8,

4)      Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, ul. Krasickiego 22,

5)      Prokuratura Rejnowa w Oleśnie, ul. Dworcowa 4,

6)      Komisariat Policji w Praszce, ul. Józefa Piłsudskiego 35.
 

Informacja o bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój Parasol" - PDFinformacja aplikacja.pdf

PDFOsobisty plan awaryjny.pdf
 

Wersja XML