Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne inwestycje zakończone

We wtorek 8 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie trzech ostatnio zakończonych inwestycji tj. zbiornika wodnego w Jaworku oraz dwóch dróg w Cieciułowie, powiatowej i gminnej.

Najpierw o godz. 13:00 odbyło się otwarcie zbiornika w Jaworku.

Na wstępie wójt Grzegorz Domański przedstawił krótko informacje nt. inwestycji. Przypomniał, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego JAWOREK zrealizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Wartość inwestycji to kwota ok. 2.600.000 zł, w tym pozyskanych środków w Unii Europejskiej – 2.200.000 zł.

Roboty trwały od grudnia 2017 r. do lipca 2019 r., a wykup ziemi pod zbiornik oraz przygotowanie dokumentacji projektowej sięgają aż 2002 roku.

Roboty budowlane obejmowały:

 1. budowę zbiornika wodnego,
 2. odmulanie ręczne źródlisk,
 3. wykoszenie ręczne nieużytków
 4. wykonanie infrastruktury edukacyjnej.

Powstał nowy zbiornik o powierzchni 2,9 ha. W chwili obecnej trwa napełnianie zbiornika wodą, po ustabilizowaniu zwierciadła wody zbiornik zostanie zarybiony zgodnie z zaleceniami ichtiologa i udostępniony amatorom wędkarstwa.

Celem realizacji projektu było odtworzenie obszarów wodno-błotnych i przywrócenie zagrożonych wyginięciem siedlisk wodnych i szuwarowych oraz poprawa stanu łęgów jesienno-olszowych.

Projekt był realizowany pod nadzorem przyrodniczym, który pełnił dr Krzysztof Spałek z  Uniwersytetu Opolskiego.

Obserwacje przyrodnicze potwierdziły pojawienie się nowych zbiorowisk roślinnych wcześniej nie notowanych na tym obszarze: zespół wywłócznika kłosowego, zespół rdestu ziemnowodnego o liściach pływających, zespół z dominacją rzęśli hakowej, szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej, szuwar kropidła wodnego i rzepichy zimnowodnej. Stwierdzono również występowanie miejsc rozrodu płazów: traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej, żaby trawnej i żaby wodnej. Potwierdzono występowanie miejsc rozrodu ptaków objętych ochroną: cierniówki, kapturki, kosa, łozówki, makolągwy, piecuszka, pieżgi, pierwiosnka, pliszki żółtej, świerszczaka, trzcinniczka, trznadla, zaganiacza i zięby.

Zbiornik pełni funkcję retencyjną, rekreacyjną i edukacyjną.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu i Stowarzyszeniem ,, Razem dla Żytniowa’’.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka.

Na otwarciu obecni byli również Starosta Oleski Roland Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka, radni Rady Gminy Rudniki oraz radny Powiatu Oleskiego – Piotr Rasztar.

Przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wójt Gminy Rudniki – Grzegorz Domański
 2. Sołtys wsi Jaworek – Bogdan Stachera
 3. Sołtys wsi Cieciułów – Małgorzata Małolepsza
 4. Starosta Oleski – Roland Fabianek
 5. Grzegorz Pucka – Partner projektu - Stowarzyszenie „ Razem dla Żytniowa’’

       Po otwarciu zbiornika wszyscy udali się do Cieciułowa, aby dokonać otwarcia dróg. Na wstępnie wójt krótko przedstawił informacje nt. obydwu inwestycji. Głos zabrał również Starosta. Trzeba podkreślić, że ta powiatowa inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z budżetu gminy, gdyż gmina przekazała na realizację zadania prawie 44 tys. zł.

Przecięcie wstęgi na drodze Jaworzno Bankowe – Cieciułów dokonali:

 1. Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki
 2. Roland Fabianek – Starosta Oleski
 3. Małgorzata Małolepsza- sołtys wsi Cieciułów
 4. Zdzisława Pawlaczyk – sołtys wsi Jaworzno

Drogi zostały również poświęcone przez ks. proboszcza Parafii w Cieciułowie Stanisława Tyburskiego.

Podczas otwarcia obecni byli również mieszkańcy sołectw Cieciułów i Jaworzno oraz radni gminy.

Poniżej krótkie informacje na temat zrealizowanych inwestycji drogowych.

Droga Jaworzno Bankowe – Cieciułów to droga dojazdowa do gruntów rolnych. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku długości blisko 2,3 km. W ramach robót wykonano zjazdy do posesji oraz pobocza z kruszywa. Szerokość drogi wynosi 3,5 m z mijankami.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX sp. z o.o. z Lublińca.

Koszty całkowite inwestycji 806.000 zł

Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości ok. 384.000 zł.

Droga powiatowa w Cieciułowie to inwestycja Powiatu Oleskiego.

Wybudowano brakujący odcinek o dł. 450 m łączących drogę powiatową prowadzącą przez wieś Cieciułów do nowo wybudowanej drogi Jaworzno Bankowe – Cieciułów. Droga szerokości 3,5 m.

Cieszą bardzo kolejne trafne i bardzo potrzebne inwestycje w gminie Rudniki. Swoje zadowolenie i szczere podziękowania mieszkańcy Cieciułowa wyrazili poprzez zorganizowanie na zakończenie poczęstunku. Wszyscy uczestniczący w uroczystości otwarcia mogli spokojnie porozmawiać w  Ośrodku Tradycji Strażackiej w Cieciułowie o tych zrealizowanych przedsięwzięciach, jak i o planach na przyszłość.

 

 

Wersja XML