Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje, iż w związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym prowadzi nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w ww. programie.

            Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom naszej gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

            Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej np. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i inne oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

            Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy w Rudnikach, gdzie należy wypełnić odpowiednie dokumenty kwalifikujące do udzielenia pomocy.

Wersja XML