Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady komunalne

Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W miarę wzrostu gospodarczego i zamożności społeczeństwa zwiększa się ilość odpadów i jednocześnie zmienia się ich skład morfologiczny. Zwiększa się udział makulatury, tekstyliów, złomu, metali, tworzyw sztucznych i opakowań szklanych.

Skład odpadów jest złożony, zmienny w czasie, uzależniony od wielu czynników takich jak: pora roku, sposób ogrzewania budynków, rodzaj zabudowy mieszkalnej, nasycenia obiektami infrastruktury, a ponadto od subiektywnych czynników związanych z cechami charakterologicznymi mieszkańców.

Dla odpadów wytworzonych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów:
- odpady komunalne,
- odpady opakowaniowe,
- komunalne osady ściekowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.
 

 Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie Gminy Rudniki wraz z transportem nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„GOSKOM” Spółka z o.o.
ul/.Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel. 34/359-11-75

2. Wywóz nieczystości płynnych
Seweryn Stefanowski
ul. Leśna 40
98-324 Wierzchlas
tel. 043 886-61-48

3. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
"BADERA"
Dalachów 354
45-325 Rudniki
tel. 034 35-02-840
0 605 286 537 

Wersja XML