Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Żytniowie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudniki. Przedmiotem przetargu będą działki położone w obrębie Żytniów, k.m. 5, gmina Rudniki, pow. oleski, woj. opolskie, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów: nr 220/1, o pow. 0,2500 ha, Kw. nr 52038, nr 221/2, o pow. 0,3200 ha, Kw. nr 51830, nr 226, o pow. 0,7500 ha, Kw. nr 28891 i nr 228 o pow. 0,7300 ha, Kw. nr 40212.

Termin przetargu: 14 lutego 2013 roku, godz. 900

Cena wywoławcza: - 50 000,- zł, wadium: - 5 000,- zł

Miejsce przetargu – sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.

Opis nieruchomości: działki stanowią teren z pokładami żwirów i piasków częściowo wyeksploatowany. Złoża żwirów i piasków są rozpoznane i opisane w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Żytniów w kat. C1. Dostęp do żwirowni od drogi powiatowej przez drogę gminną.

Dla przedmiotowych działek plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki działki położone są w strefie gospodarczej, produkcyjno-usługowej, na terenach eksploatacji kopalin, w obszarach udokumentowanych złóż kopalin, ponadto działki nr 220/1 i nr 221/2 położone są w terenach stanowisk archeologicznych.

Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 500,- zł.

Termin poprzednich przetargów: 3 grudnia 2012 r., 7 stycznia 2013 r.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) - 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - upłynął dn. 01.11.2012 r.

3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm. ).

4. Wadium należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 11.02.2013 r., z dopiskiem „wadium na nabycie działek nr 220/1, 221/2, 226 i 228 – obręb Żytniów”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 6 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 25 w godz. 7.30 do 15.00.

Rudniki, dnia 08 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML