Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

K O M U N I K A T   D L A   M I E S Z K A Ń C Ó W

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 marca 2019r. podjął uchwałę nr 504/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” w zakresie wyznaczenia miejsca spełniającego warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów oraz zmiany zapisów Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik 1 do „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, w zakresie dopisania inwestycji związanych z budową lub rozbudową Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
            
Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami można składać w terminie
od dnia 28 marca 2019r. do dnia 18 kwietnia 2019r.,  w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-083 Opole oraz na adres email: dos@opolskie.pl (w przypadku przekazania uwag drogą pocztową liczy się data wpływu do DOŚ lub data stempla pocztowego).  Tabele do wypełniania przez organy, które będą wnioskowały o aktualizacje  planu w zakresie PSZOK znajdują się na stronie www.opolskie.pl – BIP- Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania- Ochrona środowiska- Plan gospodarki odpadami- II Aktualizacja „ Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”.

Wersja XML