Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

   WÓJT GMINY

       RUDNIKI

Rudniki, 2019-02-14

OŚZP.6733.4.2019                                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek

 

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
 

zostało wszczęte w dniu 06.02.2019 r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
 

budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie sieci kablowej SN 15 kV i napowietrzno – kablowej  nN 0,4 kV wraz z kompleksową modernizacją sieci napowietrznej niskiego napięcia 0, 4 kV oraz rozbiórką stacji transformatorowej 15/0,4 kV i sieci napowietrznej SN i nN w miejscowości Łazy, na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 250, 251, obręb Rudniki, k. m. 1, oraz działkach nr: 319, 515, 192, 194, 193/1, 193/2, 191, 190, 189, 188, 187, 186/2, 186/1, 185, 168, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139/2, 139/1, 138, 127, 126, 125, 124, 123, 122/2, 122/1, 121, 120, 119, 118/2, 118/1, 117, 116, 113, 112, 111, 110, 108, 169/2, 158/2, 96/2, 96/3, 94, 92, 91/1, 91/2, 90, 89, 88, 69, 68, 213, 224, 45, 44, 222, obręb Łazy, k. m. 1 i działkach nr: 148/3, 154, 167/4, obręb Faustianka, k. m. 1.

 

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 

 WÓJT

/-/  Grzegorz Domański

Wersja XML