Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informujemy, że III sesja Rady Gminy Rudniki odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 13.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad III sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt uchwaly Nr III/6/2018;
  2. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym” na lata 2019-2023 – projekt uchwały Nr III/7/2018;
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Rudniki – projekt uchwały Nr III/8/2018;
  4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały Nr III/9/2018;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt uchwału Nr III/10/2018;
  6. zmieniającej uchwłę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki – projekt uchwały Nr III/11/2018;
  7. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” - projert uchwały Nr III/12/2018;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr III/13/2018;
  9. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku” - projekt uchwały Nr III/14/2018;
  10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – projekt uchwały Nr III/15/2018; k/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 – projekt uchwały Nr III/16/2018;
  11. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok – projekt uchwały Nr III/17/2018
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML