Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie przedszkola w Rudnikach

Brak opisu obrazka

W dniu 6.11.2018 r. nastąpiło otwarcie budynku przedszkola po byłym ośrodku zdrowia w Rudnikach.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Rudniki, Radni Gminy Rudniki, Sołtysi oraz zaproszeni goście.

W pierwszej kolejności głos zabrał gospodarz gminy Andrzej Pyziak, dziękując radnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. W szczególności podziękował Wykonawcy - firmie BATOREX z Krzepic, za rzetelne i terminowe wykonanie inwestycji, inspektorom za prowadzony nadzór (głównemu inspektorowi - Jarosławowi Adamusowi) oraz projektantowi - Przemysławowi Zawadzkiemu z Byczyny.

Następnie głos zabrała Dyrektor Przedszkola Barbara Wójcik, dziękując w imieniu swoim, pracowników przedszkola i rodziców za przekazanie wspaniałego obiektu, dostosowanego do najnowszych wymogów i norm. Za przyjazny budynek, w którym nie braknie miejsca na zabawę.

Po wypowiedziach nadszedł czas na przecięcie wstęgi przez Wykonawcę w osobie Eugeniusza Batora, Barbarę Wójcik, Edwarda Gładysza Przewodniczącego Rady Gminy, Andrzeja Pyziaka.

Poświęcenia budynku dokonał ks. Krzysztof Błaszkiewicz, proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Rudnikach.


Ważne informacje dotyczące inwestycji:

Mamy nadzieję, że obiekt przedszkola przypadnie do gustu również najmłodszym i każdego dnia z uśmiechem na twarzy uczęszczać będą do swojego nowego przedszkola. W najbliższym czasie podejmowane zostaną czynności związane z wyposażeniem budynku do przyjęcia dzieci.

 

 

Wartość zadania (robót budowlanych, wykonania tablicy informacyjnej, niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie): 1.897.646,98 zł

Dofinansowanie: 499 966,18 zł

 

Projekt „Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach” (nr projektu RPOP.03.02.01-16-0013/17, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,  Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego).

Wersja XML