Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa budowa zbiornika wodnego w Jaworku

                         

 

Trwa budowa zbiornika wodnego w Jaworku

Trwają prace przy budowie zbiornika wodnego w Jaworku. Utworzenie zbiornika wodnego jest częścią projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków UE, ukierunkowanego na poprawę świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności. Projekt realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu i Stowarzyszeniem „Razem dla Żytniowa”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Rudniki otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0008/16-00 - Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek". Wartość projektu - 2 460 000 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 85%.

Przedmiotem projektu jest odtworzenie obszarów wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek", dzięki czemu poprawi się stan siedlisk zagrożonych: łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum, szuwaru turzycy prosowej Caricetum paniculatae, zbiorowisk makrofitów z klasy Potametea i stan ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Chronione gatunki, ssaki : jeż europejski, wydra; ptaki:  cierniówka, kapturka, kos, łozówka, makolągwa, piecuszek, piegża, pierwiosnek, pliszka siwa, pliszka żółta, pokląskwa, świergotek łąkowy, świerszczak, trzcinniczek, trznadel, zaganiacz, zięba, trzciniak , samotnik, gąsiorek; gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny;  płazy: ropucha szara, żaba trawna, żaba wodna;  chronione i zagrożone bezkręgowce: czerwończyk nieparek.

Przywrócone zostaną ich właściwe siedliska na łącznej powierzchni 4,56 ha. Ponadto poprzez zwiększenie retencji sztucznej i naturalnej oraz odmulenie źródeł i wykaszanie nieużytkowanych łąk powstrzymana zostanie niepożądana sukcesja i zostaną usunięte gatunki obce, co również poprawi stan siedlisk na terenie objętym projektem.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: wykaszanie nieużytkowanych łąk na powierzchni 4 200,00 m2, odmulenie ręczne wypływów źródliskowych do rowu RH w celu ich udrożnienia i zwiększenia wypływu, budowa zbiornika wodnego, wykonanie infrastruktury edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji i nadzór nad inwestycją.

Projekt dzięki powyższym działaniom dotyczy również mikroretencji - będzie miał wpływ na spowolnienie i zatrzymanie odpływu wód ze zlewni rzecznej poprzez odtworzenie terenów wodno-błotnych, mokradeł, które jednocześnie prowadzą do odtworzenia naturalnego krajobrazu. Projekt będzie realizowany w latach  2017 – 2019.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML