Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

OŚZP .6733.7.2018

Rudniki, 2018-06-14

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.06.2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Gminy Rudniki,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Piaskowej w Rudnikach, na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 220,200/1,200/2,202/1,202/2,203, obręb Rudniki, k.m.3.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie ) art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

WÓJT

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML