Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 22 maja 2018 roku /wtorek/ godz. 13.00 XXXV sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:  
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok – uchwała Nr XXXV/254/2018;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance – uchwała Nr XXXV/255/2018;
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXXV/256/2018;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXXV/257/2018;
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXXV/258/2018;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki - uchwała Nr XXXV/259/2018;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki – uchwała Nr XXXV/260/2018;
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXXIV/261/2018;
  9. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku” - uchwała Nr XXXV/262/2018;
  10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – uchwała Nr XXXV/263/2018;
  11. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – uchwała Nr XXXV/264/2018.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML