Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie

 Brak opisu obrazka

Tytuł projektu:

Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek"

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0008/16-00

Lider Projektu: Gmina Rudniki

Projekt realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu i Stowarzyszeniem „Razem dla Żytniowa”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu - 2 893 049,05 zł

Dofinansowanie z EFRR - 2 459 091,69 zł.

Celem projektu jest poprawa stanu siedlisk zagrożonych i poprawa stanu ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Obecnie teren objęty projektem stanowią w dużej części przesuszone łąki, łęgi, w tym na torfowiskach niskich, zdegradowane zbiorowiska szuwarowe, gdzie wkracza naturalna sukcesja oraz gatunki obce i niepożądane (np. pokrzywa). Brakuje odpowiedniego miejsca rozrodu płazów i ptaków wodno-błotnych i innych gatunków od wody zależnych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się różnorodność biologiczna gminy, zostanie także poprawiony stan siedlisk/ekosystemów świadczących usługi ekosystemowe. Projekt będzie miał również duży wpływ na przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu poprzez zachowanie i odtworzenie mokradeł oraz zwiększenie retencji. Przewiduje się także podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i turystów na temat bioróżnorodności.

Jednym z celów projektu jest budowa świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności. W celu podnoszenia niewystarczającej świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców i turystów potrzebna jest promocja walorów przyrodniczych, podkreślenie potrzeby ich ochrony. Niniejszy projekt odpowiada na to zapotrzebowanie i zakłada budowę infrastruktury edukacyjnej i prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Przedmiotem projektu jest odtworzenie obszarów wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek", dzięki czemu poprawi się stan siedlisk zagrożonych: łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum, szuwaru turzycy prosowej Caricetum paniculatae, zbiorowisk makrofitów z klasy Potametea i stan ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Chronione gatunki, ssaki : jeż europejski, wydra; ptaki:  cierniówka, kapturka, kos, łozówka, makolągwa, piecuszek, piegża, pierwiosnek, pliszka siwa, pliszka żółta, pokląskwa, świergotek łąkowy, świerszczak, trzcinniczek, trznadel, zaganiacz, zięba, trzciniak , samotnik, gąsiorek; gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny;  płazy: ropucha szara, żaba trawna, żaba wodna;  chronione i zagrożone bezkręgowce: czerwończyk nieparek.

Przywrócone zostaną ich właściwe siedliska na łącznej powierzchni 4,56 ha. Ponadto poprzez zwiększenie retencji sztucznej i naturalnej oraz odmulenie źródeł i wykaszanie nieużytkowanych łąk powstrzymana zostanie niepożądana sukcesja i zostaną usunięte gatunki obce, co również poprawi stan siedlisk na terenie objętym projektem.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: wykaszanie nieużytkowanych łąk na powierzchni 4 200,00 m2, odmulenie ręczne wypływów źródliskowych do rowu RH w celu ich udrożnienia i zwiększenia wypływu, budowa zbiornika wodnego (rzędna korony zapory – 221,0 npm, powierzchnia zalewu przy NPP – 2,9 ha, pojemność przy NPP – 35 tys. m3, wysokość piętrzenia przy NPP/MaxPP – 1,53 /1,88 m), wykonanie infrastruktury edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji i nadzór nad inwestycją. Projekt dzięki powyższym działaniom dotyczy również mikroretencji - będzie miał wpływ na spowolnienie i zatrzymanie odpływu wód ze zlewni rzecznej poprzez odtworzenie terenów wodno-błotnych, mokradeł, które jednocześnie prowadzą do odtworzenia naturalnego krajobrazu. Projekt będzie realizowany w latach  2017 – 2019.

Bezpośrednimi produktami, które powstaną w wyniku realizacji projektu są: liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem (3 szt.), liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody (1 szt.) oraz liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (1 szt.).

Wersja XML