Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Zgodnie z umową Nr RPOP.05.03.00-16-011/09-00 oraz Aneksem Nr RPOP.05.03.00-16-011/09-01 o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.

Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w dniu 10.02.2010 roku zakończono realizację zadania.

Wartość projektu to kwota 1.505.900,07 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem z dnia 16.12.2009 roku jest to kwota 921.646,86 zł.
W ramach projektu:

W Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach stworzono dogodne warunki do dalszej pracy i wypełniania zadań kulturalnych. Powstała bardzo dobra baza do prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w regionie i kraju.

Opracowane zostaną nowe programy imprez i przedsięwzięć mających na celu promowanie jazzu m.in.: kafejka jazzowa, imprezy kulturalne, spotkania z muzykami, koncerty, galeria „Jazz na wsi – historia Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach”, itp.

W wyniku realizacji projektu budynek został przebudowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a ponadto instytucja kultury została objęta wsparciem ze środków Unii Europejskiej.

Niebanalny charakter projektu z dobrą ofertą kulturalną zaowocuje wzrostem osób korzystających z obiektu o znaczeniu ponadlokalnym.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  


Umowa Nr: RPOP.05.03.00-16-011/09-00
 
Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach:
Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.
Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bazy kulturalnej w gminie Rudniki.
W ramach projektu:
-        wykonano termomodernizację i elewację zewnętrzną budynku,
-        zmodernizowano salę widowiskową ze sceną oraz dobudowano antresolę,
-        odnowiono pomieszczenia na II piętrze na sale zajęć, w tym również na galerię wystawienniczą,
-        zmodernizowano zaplecze kuchenne i sanitarne z pełnym wyposażeniem,
-        wyremontowano część administracyjną na parterze budynku,
-        zagospodarowano teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie i aneksem to kwota 1.455.373,61 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem jest to kwota 931.583,39 zł.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola.
 
Roboty instalacyjne i budowlane są zakończone, trwają jeszcze roboty wykończeniowe.

Rzeczowe zakończenie robót nastąpi 10.02.2010 r.

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Od września br. realizujemy projekt „Przebudowy domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.

Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

W grudniu br. podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie przedłużający zakończenie zadania na 10 lutego 2010 r. W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania zmieniła się kwota ogólna zadania oraz kwota dofinansowania. Całkowita wartość projektu zgodnie z aneksem to kwota 1.455.373,61 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem jest to kwota 931.583,39 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola.

Do tej pory zostały zakończone wszystkie prace instalacyjne, rozbiórkowe i murarskie oraz prace elewacyjne i dachowe. Ułożono płytki w sanitariatach oraz zapleczu kuchennym. Wybudowano antresolę i scenę na sali widowiskowej. Poprawił się już wygląd ciągów komunikacyjnych, gdzie również ułożono posadzki i wyrównano ściany. Prace z dnia na dzień posuwają się coraz szybciej, a więc coraz bardziej widać, jak zmienia się wygląd wewnątrz budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bazy kulturalnej gminy Rudniki oraz upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w środowisku wiejskim. Ponadto niebanalny charakter projektu z dobrą ofertą kulturalną zaowocuje wzrostem osób korzystających z obiektu.

 Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka


30 czerwca br. w Opolu Wójt Gminy Rudniki podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe. Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cała wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie to kwota 1.480.048,80 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową 937.461,35 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOMPLEX BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola. Po przeprowadzeniu przetargu roboty budowlane wraz z wyposażeniem zamykają się kwotą 1.375.951,61 zł.

Obecnie przygotowujemy dokumenty do zawarcia aneksu do umowy w związku ze zmianami cen w kosztorysie ofertowym.
Rozpoczęcie robót nastąpiło dnia 14.09.2009 r.
Rzeczowe zakończenie projektu do 20.12.2009 r.

Przedstawiamy poniżej kilka zdjęć, jak wyglądał dom kultury przed rozpoczęciem robót.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML