Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych

WÓJT  GMINY  RUDNIKI

OGŁASZA  I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH  STANOWIĄCYCH  MIENIE  GMINNE

 

            Przedmiotem przetargu są grunty rolne ogłaszane zgodnie z wykazem z dnia 05.09.2016 r. podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się:

           Grunty położone w ŻYTNIOWIE:

                                                                       cena wywoławcza czynszu       wysokość wadium

                                                                                       280,- zł                           30,- zł

            dz. nr 73, obręb Żytniów, k.m. 5, o pow. 1,4200 ha, Kw. OP1L/00052855/9.

         Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu  Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 20.03.2017 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę działki nr 73 położonej w  Żytniowie.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

        

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

 

 

Wersja XML