Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 
Informacja ogólna:
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.):
 
1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa).
 
2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
3. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
4. W rejestrze zamieszcza się:
a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
c) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
d) Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
e) Numer rejestrowy.
 
Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Rudniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rudniki:
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo transportowej.

Ponadto podmiot ten winien spełniać szczegółowe wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki należy złożyć wniosek.
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię,. nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 50 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z ze zm.) - część I ust. 36 pkt. 9a),
 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości („Oświadczam, że: 
a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 
b)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.
 
Miejsce złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami:

Urząd Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
 
Termin i sposób załatwienia:
Wpis do rejestru nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Rudniki, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Jednocześnie dane o wniosku o wpis do rejestru oraz o wpisie do tego rejestru zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudniki.
 
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

DOCwniosek o wpis do rejestru
 DOCwzór

UWAGA!

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają aktualne zezwolenie Wójta Gminy Rudniki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Rudniki zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 roku.

 
Wersja XML