Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworznie Polesiu oraz nieruchomości gruntowej położonej w Rudnikach

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Jaworznie Polesiu
oraz nieruchomości gruntowej położonej w Rudnikach

 

1. Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie Polesiu, nr 32, o pow. 1,2220 ha, Kw. nr OP1L/00055356/6, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/255/0 z dnia 27.02.2006 roku na głębokość 250 m od drogi leży w terenach planowanych zalesień oznacz. symbolem ZLp, pozostała część leży w terenach lasów - ZL.
Cena wywoławcza: 47.000,00 zł, wadium: 4.700,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 470,00 zł.
Przetarg odbędzie się 06 grudnia 2016 roku, godz. 900  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Terminy poprzednich przetargów: 04.10.2016 r.

2.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na cele produkcyjno-usługowe, położona w Rudnikach blisko DK 42 I DK 43, oznaczona numerem geodezyjnym 347/4, o pow. 1,0018 ha, Kw. nr OP1L/00050421/4. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/226/02 z dnia 19.04.2002 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/181/09 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki położona jest w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej O.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych. Nabywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba, która przeznaczy nieruchomość na cele określone w studium.
Cena wywoławcza: 94.000,00 zł, wadium  9 400,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 940,00 zł.
Przetarg odbędzie się 06 grudnia 2016 roku, godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Terminy poprzednich przetargów: 17.10.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 1052) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 r. poz. 65 ze zm. ) upłynął dn. 19.08.2016 r. i 15.09.2016r.
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku
o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2010r.  poz. 1061 z póź. zm. ).
4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym
w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 03.12.2016 r.,
z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 32–Jaworzno Polesie lub działki nr 347/4 - Rudniki .”
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.     

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Wersja XML