Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”

Brak opisu obrazka

„Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II.  Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2  Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo jest projekt?

Dla 120 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym:

działających na terenie woj. opolskiego i ich pracowników, będących przedstawicielami kadry zarządzającej (1 przedsiębiorstwo – 1 pracownik). Do projektu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie posiadają strategii lub planu rozwoju tj. dokumentu o określonym horyzoncie czasowym,  podpisanego przez kierownictwo, który określałby cele do osiągnięcia i ich mierniki, spełniające kryteria niezbędne do uzyskania bezzwrotnej pomocy de minimis. Preferowane są przedsiębiorstwa deklarujące chęć skorzystania z Priorytetu Inwestycyjnego 8.v RPO, a więc te które zamierzają aplikować o dofinansowanie własnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, jak też  pracownicy  po 45 roku życia oraz kobiety.

Czego dotyczy projekt?

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających ich rozwój, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

Dlaczego warto wziąć  udział  w projekcie?

Dlatego, że przedsiębiorstwo, chcąc skutecznie pokonać różne  niekorzystne  wydarzenia i okoliczności, musi sobie stworzyć odpowiednie gwarancje przetrwania, nawet w wyjątkowo niesprzyjających i trudnych do przewidzenia warunkach działania. Musi stosować zarządzanie strategiczne, które wiąże się z tworzeniem organizacji przyszłości. Zarządzanie strategiczne to ciągły i dynamiczny proces monitorowania otoczenia i zasobów  przedsiębiorstwa oraz budowy i implementacji  skutecznej  strategii, mający na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy w długim okresie czasu. Wdrożenie zarządzania strategicznego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju, w tym Planu Rozwojowego umożliwia przedsiębiorstwu niniejszy projekt. Każde przedsiębiorstwo, chcące odnosić sukcesy na rynku musi mieć: MISJĘ – WIZJĘ – CEL.

Jak wygląda projekt?  (krok po kroku)

Co gwarantujemy?

Każdemu objętemu projektem przedsiębiorstwu:


Kontakt:
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, pok. 1.2
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 w. 21
e-mail:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne do złożenia dokumenty dostępne są w Biurze projektu. Zainteresowane udziałem w projekcie przedsiębiorstwa prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura projektu (osobiście/listowanie/poprzez e-mail/fax).

DOCFormularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.doc

Wersja XML