Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

WÓJT  GMINY  RUDNIKI
OGŁASZA I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  MIENIE  GMINNE

            Przedmiotem przetargu są działki rolne objęte wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28.07.2016r. i z dnia 05.09.2016 r, stanowiącymi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.67.2016 i załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.77.2016, podanymi do publicznej wiadomości i wywieszonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Do przetargu, który odbędzie się w dniu 31.10.2016 roku w budynku Urzędu  Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro wystawia się działki
objęte księgą wieczystą Kw. nr OP1L/00028211/6:
- nr 178/2, położoną w Rudnikach, o pow. 0,6800 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1000                                              140,- zł                                      20,- zł
- nr 180/3, położoną w Rudnikach, o pow. 0,0972 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1015                                                20,- zł                                      4,- zł
- nr 180/4, położoną w Rudnikach, o pow. 0,0209 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1030                                                 10,- zł                                     2,- zł
- nr 180/5, położoną w Rudnikach, o pow. 02564 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1045                                                 50,- zł                                      10,- zł
- nr 180/6, położoną w Rudnikach, o pow. 0,6800 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1100                                               210,- zł                                      30,- zł
księgą wieczystą Kw. nr OP1L/00056536/5:
- nr 573/2, położoną w Cieciułowie, o pow. 0,2702 ha

                godz. przetargu           cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                           1200                                                 55,- zł                                      10,- zł

   

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 27.10.2016 roku z dopiskiem: wadium na dzierżawę działki nr ……….. położonej w Rudnikach/Cieciułowie.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML